خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله امکان سنجي طراحي و تدوين نظام مديريت ريسک در پا?يش نفت در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله امکان سنجي طراحي و تدوين نظام مديريت ريسک در پا?يش نفت در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله امکان سنجي طراحي و تدوين نظام مديريت ريسک در پا?يش نفت در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله امکان سنجي طراحي و تدوين نظام مديريت ريسک در پا?يش نفت در فایل ورد (word) :

چکیده

در این تحقیق به بررسی امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسـک در پـایش نفـت آبـادان مـیپـردازیم. روش اجرای این پژوهش توصیفی – پیمایشی بـوده و روش جمـع آوری دادههـای پـژوهش پرسشـنامهای مـیباشـد. روایـی و پایـایی پرسشنامه ./89 می باشد که نشان از مطلوبیت ابزار دارد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و;) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی و آزمون T و تحلیل واریانس) بر اساس نرم افزار آمـاری 1SPSS 20 اسـتفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین نظام مدیریت ریسک با متغیرهای ریسک که شامل: امکان پذیر بـودن ایجـاد کمیته مدیریت ریسک، ایجاد ریسک بالقوه، تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک، بهبود ریسک، نظارت بر ریسک و ارتبـاط و مشاوره داخلی و خارجی ریسک در پایش نفت آبادان در سطح آلفای 0,05 رابطه وجود داشته است.

کلمات کلیدی: کمیته مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک، نظارت بر ریسک، پایش نفت آبادان

1 – Statiscal pakager for the social sciences 13 (SPSS20 )

مقدمه

اهمیت صنایع نفت و گاز و پایش نفت در روند توسعهی کن کشور بر کسی پوشیده نیسـت. اسـتان خوزسـتان اسـتانی نفت خیز است و بخشی از درآمدها و ثروت ملی را تأمین می کند. در این میان به دلیل تغییرات محیطی و افزایش عدم قطعیت در روند این تغییرات موجب شده است که ریسک از عناصر ینفک این صنعت گردد، از جمله این عدم قطعیت ها، تحوت غیر قابل انتظار قیمت نفت خام و گاز و فرآورده های نفتی، خسارات ناشی از انفجارها و آتش سوزی بزرگ است. با انجام برنامه ریزی منظم و درست در پروژه های نفتی و کنترل و ارضای کارکنان و موظف ساختن آنها و پیاده سازی برنامـه هـای مربـوط، قـادر خواهیم بود ریسکها را مدیریت کنیم.

در حال حاضر پایش نفت آبادان به سوی وسعت دادن انواع محصوت و مشتقات مختلف حاصل از آن و ساخت واحدهای تولیدی مجهز می باشد. احداث و راه اندازی این واحدهای پایش همواره تجمـع ریسـک و خطـرات متنـوعی را در پـی دارد. از جمله این ریسک ها، ریسک های عملیاتی و ریسک های بازار است که ناشی از وجود شرایط قهری و غیر قابل کنترل مـی باشـد، که بایستی به منظور به حداقل رسانیدن و یـا از بـین بـردن اثـرات و تبعـات منفـی ناشـی از وقـوع آن، سیاسـت گـذاریهـا و برنامه ریزی های در قالب طراحی و پیاده سازی و تدوین نظام مدیریت ریسک را بـرای خـود در نظـر داشـته باشـند. ایـن نظـام یکپارچه، خود متشکل از آن دسته از سازوکارهای عملی و علمی است که با استقرار و لحاظ آن توسط مدیران و دستاندرکاران پایش نفت، شرایط بهینه ای جهت مقابله و مواجهه با ریسکهای محتمل میتواند متصور گردد (میلست1، .(2014

به گفته بورکت و همکاران(2010) 2 مدیریت ریسک سازمان3 با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. پارسیان (1387) در تحقیق خود مدیریت ریسک، ابعاد ریسک، تعریـف و کـاربرد آن در سـازمانهـای مالی بررسی کرد. در این تحقیق ابعاد و نحوه مدیریت ریسک را در سازمان های مالی و خـدماتی بـه تصـویر کشـیده مـیشـود. همچنین با توجه به سیستم های اقتصادی و تغییرات ناگهانی که در عوامل محیطی رخ داده، در سازمانهای مالی ریسک بـه دو طبقه عمده تقسیم می شود. ریسک بازار محصول و ریسک بازار سرمایه. که هر کدام از دوطبقه ریسک در این تحقیق بـه ابعـاد مختلفی تقسیم می شوند. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد ریسک سازمان های مالی نسبت به گذشـته بسـیار افـزایش یافته است.4

بسیاری از ریسکها جنبه سنتی دارند، مثل ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه، ریسک نرخ بهره و ریسـک نقـدینگی، ولی بسیاری از ریسکها هم تازه به وجود آمدهاند، مثل ریسک مقررات، ریسک نرخ ارز و ریسک منابع انسانی.

ترومن(2012) 5 بیان داشته است که بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است. تقابل عوامل درونی و بیرونی و انتظارهای صاحبان نفع برای حال و آینده بانکهای فعال در کشور، ریسکهایی را پدید مـیآورنـد. بـر خی از این ریسک های نوظهور، ریسک های راهبـردی هسـتند کـه در صـورت عـدم اعمـال مـدیریت صـحیح بـر آنهـا، باعـث ورشکستگی بانکها خواهند شد. از مشخصههای بلوغ بانکی، تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای برای مدیریت ریسکهای

1 Evan millst,2014×
2 burkett, j., cheslawski, j., Kirschner, G., Pratt, T.J. and Rangelova, D.
3 Enterprise risk management (ERM)
4 پارکر، جرج مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک، ترجمه علی پارسیان.
5 Truman×

راهبردی است. در این پژوهش با توجه به ضرورت به کار گیری رویکرد در صنعت بانکداری انگلسـتان، بانـک 1 HSBCبـه عنوان بانک موردنظر انتخاب شده است. در این تحقیق مشخص شده است که ریسک های راهبردی و عملیـاتی توانسـته انـد در سال 2008 تا 2011 تا 193 میلیون پوند به این بانک زیان وارد آورند. دلیل عمده ایـن نـوع ریسـک هـا، عـدم اتخـاذ تصـمیم گیریهای راهبردی مدیران در ایجاد سرمایه گذاریها در بورسهای شرق دور و زمینههای رکود اقتصادی عنوان شده است.

تهرانی و پیمانی (1387) مدیریت ریسک را در بانکداری بدون ربا بررسی کردند، آن ها نتیجه گرفتند که با توجـه بـه ثبـت دارایی ها در بانکداری بدون ربا تحت عنوان سرمایه گذاری، بین بانکداری سـنتی و بانکـداری بـدون ربـا فقـط ریسـک اعتبـاری متفاوت است. از این رو، در بانکداری بدون ربا از لحاظ مدیریت ریسک فقط برای ریسک اعتبـاری بایـد راهکارهـای متفـاوتی از بانکداری سنتی ارایه داد. همچنین در تحقیقات دیگری (کرمانی، 1381، مهدوی نجم آبـادی، 1381 و خـان و احمـد، (2009 مدیریت ریسک را در بانکها بررسی و به ارائه پیشنهاداتی در جهت کنترل و کاهش این ریسکها پرداختهاند.

از دیل مهم نیاز به تفکر استراتژیک در به کارگیری مدیریت ریسک، ظهور تکنولوژی های نوین، وجود

اختف عملکرد و پیچیدگی و روابط متغییرهای محیط را می توان نام برد. (شفعی،.(1381 زرنـدی و شهرسـتانی (1389) در تحقیقی به بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک در صنایع پایش نفت پرداخته اند، آنها به این نتیجه رسیدن کـه بـه کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک در این صنعت می تواند ارزیابی درستی از ریسک داشت و نهایتا سطح امنیت فعالیت ها را با برد و بهترین بازده را داشت. جباری و همکاران ( (1388 به ارزیابی و مدیریت ریسک در خطوط لولـه ارتبـاطی پـایش نفت مباردت ورزیدند و نتایج تحقیق آنها نشان داد که در خط لولهی کلر، شاخص صـدمه شـخص ثالـث، بـاترین ریسـک و شاخص طراحی، پایین ترین ریسک را در بر دارد .افزون بر این، با اجرای پیشنهادات و راهکارهای ارایـه شـده ،امکـان بهبـود وضعیت در بخش های مختلف خط لوله تا %22/9 وجود دارد.

این تحقیق به بررسی امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک در پایش نفت آبادان می پردازد. و در پی پاسـخ به سوال زیر می باشد:

ایا مولفه های نظام مدیریت ریسک در پایش نفت آبادان قابلیت اجرا دارد؟

فرضیههای تحقیق الف) فرضیه اصلی

متغیرهای طراحی نظام مدیریت ریسک در پایش نفت آبادان قابل شناسایی هستند.

ب) فرضیه های فرعی

-1 ایجاد کمیته مدیریت ریسک در پایش نفت آبادان امکان پذیر است.

-2 شناسایی منابع بالقوه ایجاد ریسک در پایش نفت آبادان امکان پذیر است.

-3 تجزیه و تحلیل ریسک در پایش نفت آبادان امکان پذیر است.

1 Hongkong and Shanghai banking corporation

4

-4 ارزیابی ریسک در پایش نفت آبادان امکان پذیر است.

-5 بهبود ریسک در پایش نفت آبادان امکان پذیر است.

-6 نظارت بر ریسک در پایش نفت آبادان امکان پذیر است.

-7 ارتباط و مشاوره داخلی و خارجی ریسک در پایش نفت آبادان امکان پذیر است.

روش تحقیق

انتخاب روش تحقیق در واقع انتخاب مناسب ترین و بهترین راه رسیدن به هدف تحقیـق اسـت. همـان طـوری کـه بـدون استفاده از مسیر و راه مناسب نمی توان به راحتی به مقصد رسید بدون گزینش و استفاده از روش تحقیق مناسب نیز نمی تـوان مطابق اصول علمی به هدف نهایی پژوهش دست یافت. به عبـارت دیگـر هـر موضـوع تحقیـق، روش متناسـب خـود را دارد. از پژوهشگر انتظار می رود که قبل از اقدام عملی به اجرای تحقیق، روش متناسب با آن را شناسایی کند و آن را در محـل مربـوط در طرح تحقیق درج نماید (سید عباس زاده، 1380، ص .(150

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه گرد آوری داده ها توصیفی-پیمایشی اسـت. در ایـن تحقیـق محقـق سعی داشته ضمن بررسی رابطه بین متغیر ها و بررسی و تبیین هر یک از این ارتباطات، به ارزیابی سطح و میـزان همبسـتگی بین آن ها دست یابد. استفاده از آزمون های تعیین رابطه همبستگی در این تحقیق مورد مـک خواهـد بـود. بنـابراین نیـل بـه بررسی و ارزیابی تمامی عوامل طراحی و تدوین تغییرهای مدیریت ریسک که می تواند بر روی نظام مدیریت ریسـک مجموعـه، تأثیر گذار باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا نتیجه کلی کار که همان بهبود امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مـدیریت ریسک در پایش نفت است مورد ارزیابی قرار گیرد.

همان طور که مطرح گردید این تحقیق به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و اطعات و فرایند انجام کار و شیوه ارائه نتیجـه گیری، یک تحقیق میدانی محسوب شده است. در روش تحقیق میدانی، محقق هیچ گونه دستکاری در محیط انجام نمیدهد و در جریان طبیعی رویدادها تا آنجایی که میتواند اطعات جمع آوری میکند.

در زمینه موضوع امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک در پـایش نفـت آبـادان عوامـل و متغیرهـایی مـورد مک تحقیق بوده که مهمترین این عوامل داخلی خود عبارتند از:

-1 ایجاد کمیته مدیریت ریسک

-2 شناسایی منابع بالقوه ایجاد ریسک

-3 تجزیه و تحلیل ریسک

-4 ارزیابی ریسک

-5 بهبود ریسک

-6 نظارت بر ریسک

-7 ارتباط و مشاوره داخلی و خارجی ریسک

آگاهی و شناخت مدیران و دست اندرکاران صنعت گاز و نفت به خصوص پایش نفت مورد مطالعه از اهمیت عوامل امکـان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک به خصوص سیاست ها و تصمیم گیری های مالی مدیران می تواند در افزایش سـود آوری به صورت کاهش اتف و زیان ناشی از بروز انواع ریسک مالی، ریسک سـرمایه گـذاری هـای حقیقـی و حقـوقی، ریسـک بازارهای مالی و نیز کاهش هزینههای جبران تبعات ریسک بسیار موثر باشد.

قالب اصلی سؤال ما به ماهیت »چیستی« و »چه هست « تحقیق تاکید داشته و در صدد آزمون نوع نگرش خواهد بـود. بـه عبارت دیگر در تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ به سؤات پژوهشی از این قبیل هستیم :

-1 ماهیت شرایط موجود چگونه است؟

-2 چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟

-3 وضعیت موجود چگونه است؟ (سرمد و دیگران، 1383، ص 83 و (82

در تحقیق حاضر تعیین ارتباط سازوکارهای طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک به هر شـکلی کـه هسـت قبـل و بعـد از انجام تحقیق نیز وجود خواهد داشت.

ترتیب سایر سؤات تحقیق:

-1 ایجاد کمیته مدیریت ریسک در پایش نفت آبادان تا چه حد نیاز است یا (امکان پذیر است)؟

-2 منابع بالقوه ایجاد ریسک در پایش نفت آبادان تا چه حد نیاز است. (امکان پذیر است)؟

-3 تجزیه و تحلیل ریسک در پایش نفت آبادان تا چه حد نیاز است. (امکان پذیر است)؟

-4 ارزیابی ریسک در پایش نفت آبادان تا چه حد نیاز است. (امکان پذیر است)؟

-5بهبود ریسک در پایش نفت آبادان تا چه حد نیاز است. (امکان پذیر است)؟

-6نظارت بر ریسک در پایش نفت آبادان تا چه حد نیاز است. (امکان پذیر است)؟

-7ارتباط و مشاوره داخلی و خارجی ریسک در پایش نفت آبادان تا چه حد نیاز است. (امکان پذیر است)؟

جامعه آماری تحقیق و روش نمونه گیری

مجموعه ای از افراد یا آزمودنیها که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل میدهندمعمـوً. در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفتهای متغیـر واحـدهای آن به مطالعه بپردازد. پایش نفت آبادان به دلیل این که تازه تاسیس میباشد و در حال افزایش یا کـاهش نیـرو هسـت حجـم جامعه آماری این تحقیق تقریباً 2500 نفر می باشد که از بین این تعداد به گرفتن نمونه با کمک فرمول نمونـه گیـری کـوکران پرداختهایم:

در بر آورد حجم نمونه از روش کوکران1 به شرح زیر استفاده میگردد.( رفیع پور، 377، (383

که در این فرمول داریم :

t 2 p q
d 2 n
pq t 2 1
1) ) 1
d 2 N

:n حجم نمونه آماری

:N تعداد کل افراد جامعه آماری
: T عدد بدست آمده سمت راست یا سمت چپ (درصد احتمال گفتار با سطح منحنی) :d درجه اطمینان (درصد اعتماد آماری)

وجود صفت مورد نظر در نمونه

:q عدم وجود صفت مورد نظر در نمونه
با توجه به توضیحات صفحه قبل خواهیم داشت:
n = ×
N = 2500

t = 1/96 d = 0/05× p = 0/5× q = 0/5×

38416
153264153 n
00004(38416 1) 1

با در نظر گرفتن، p ,q ,d ,t ,N، حجم نمونه شامل کارشناسان و مدیران واحـدها ی مختلـف (مـدیریتی، بازرسـی، مـالی، اداری، حسابرسی و;) بالغ بر 153 نفر برآورد شده است. این محاسبه با سطح خطای 5 درصد صورت میگیرد.

ابزارهای اندازه گیری تحقیق (مشخصات پرسشنامه ها)

معمولترین و متداولترین وسیله جمع آوری اطعات در حیطه علوم انسانی، همانا پرسشنامه میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 19 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش كارآموزي طراحي و برنامه نويسي كامپيوتري در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش كارآموزي طراحي و برنامه نويسي كامپيوتري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گزارش كارآموزي طراحي و برنامه نويسي كامپيوتري در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گزارش كارآموزي طراحي و برنامه نويسي كامپيوتري در فایل ورد (word) :

پیشگفتار

پیچیدگیها و تنوع فعالیتها و روابط اقتصادی ،‌اجتماعی به گونه‌ای است كه جهت نیل به هدفهای مورد انتظار، تهیه و اجرای برنامه‌های جامع توسعه به عنوان چارچوب منطقی فعالیتها، امری اجتناب ناپذیر است. در این برنامه‌ها كه به صورت مجموعه به هم پیوسته‌ای از اهداف، ابزارها و سیاستهای اجرائی در قالب یك نظام هدفمند و سازگار تهیه می‌شود، آمار و اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

در برنامه‌های توسعه،‌شناخت وضعیت موجود بخشها، كمّی كردن اهداف و ابزارها، تعیین
چشم‌انداز و قابلیتهای اجرایی و همچنین ارزیابی و بررسی عملكرد برنامه‌ها جز براساس اطلاعات آماری امكان‌پذیر نمی‌باشد، به طوری كه آمیزه مناسب نظام برنامه‌ریزی با نظام اطلاعاتی است كه می‌تواند تأثیری شگرف بر موفقیت برنامه داشته و هدایت شایسته برنامه را در پرتو دانش فنی برنامه‌ریزی و بستر مناسب آماری فراهم سازد.

خلاء نظام اطلاعاتی پویا وفعال پیش از آنکه معطوف به مدیریت سامانه اطلاعاتی باشد ، عمدتا ناشی از نبود اطلاعات بروز در بخش های مختلف است که بالطبع کار جمع آوری اطلاعات را با مشکل و مشقت مواجه می سازد . بنا بر این طراحی نظام اطلاعاتی مبتنی بر شیوه های مکانیزه اگر چه امری لازم است ولی عملا با توجه به موانع دستیابی به اطلاعات دقیق و بروز ، تحقق اهداف مترتب بر نظام اطلاعاتی مشکل خواهد بود. در این خصوص ضروری است که اهمیت بروز سازی و میزان دقت و صحت اطلاعات در قسمتهای مختلف مورد تاکید

قرارگیرد . در این راستا تهیه یك بانك جامع اطلاعاتی كه تصویر وضعیت اقتصادی(تولید و خرید و فروش و ; )، اجتماعی و فرهنگی(علائق مشتریان و نحوه اثر گذاری در تصمیم گیری و ;) و تحولات به عمل آمده در بخشهای مختلف (میزان رضایتمندی مشتریان و میزان رشد فروش و میزان ضایعات و میزان سود حاصله و ;) را در یك پایگاه داده ای با قابلیت دستیابی و به روز رسانی آسان و طراحی پویا ارائه می‌كند، ‌از اهمیت بالائی برخوردار است. این سامانه كه قرار است با همكاری موسسه یا شركت رایانه ای واجد شرایط انجام شود، بستر مناسبی برای انجام بهتر فعالیتهای شرکت ارتباط نوین گستر به شمار می‌رود.

كلیات
اهداف و كلیات
با توجه به لزوم و اهمیت وجود سیستم متمركزی برای جمع آوری اطلاعات، جلوگیری از پراكندگی داده ها و نیاز روز افزون به رایانه جهت سرعت بخشیدن به محاسبات، جستجو ها، كاهش هزینه ها و اطمینان از صحت اطلاعات، كمبود یک بانک اطلاعاتی ساخت یافته با ویژگیهای فرایندی و نظام مند شامل تمامی اقلام اطلاعاتی منتج از شاخص های خاص تولید و خرید و فروش و اطلاعات مالی ، پرسنلی ، اطلاعات بازار و مشتریان ، فایلهای چندرسانه ای احساس شد كه منتج به امكانسنجی مربوطه برای مرتفع كردن نیازهای شرکت ارتباط نوین گستر و مكانیزاسیون روشهای تهیه و تولید و توزیع و بازاریابی شد .

معرفی برنامه نویسی شی گرا و طراحی بر اساس UML

تاریخچه
دیدگاه شی گرا از اواسط دهه 70 میلادی در مباحث برنامه نویسی كامپیوتر متولد شد.پس از گذشت چند سال و در اوایل دهه 90 به جهت ناكارامدی روش های سنتی در مباحث تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی و كامپیوتری و نیز ظهور سیستم هایی كه مدل كردن انها به روش های سنتی ناقص بود تحلیل گران و طراحان سیستم را به این فكر انداخت تا از دیدگاه شی گرا علاوه بر برنامه نویسی در زمینه تحلیل وطراحی سیستم نیز استفاده كنند.در طی این سالها متدولو‍‍ژی های مختلفی توسط دانشمندان شی گرا به دنیا عرضه

شده بود از جمله این متدولوزی های شی گرا می توان مواردی نظیر: متدولو‍‍ژیCoad متدولو‍‍ژیBooch متدولو‍‍ژیFusion متدولو‍‍ژیRumbaugh‍‍متدولو‍‍ژیJacobson را بر شمرد.در سال 96 اقایان RumbaughBooch وJacobson در كنار هم گرد امدند و پایه های زبان مدل سازی یكپارچه معروف به UML‌ را ایجاد كردند. این زبان در سال 97 توسط گروه مدیریت شی در امریكا به عنوان استاندارد پذیرفته شد و شركت های مختلفی نظیر: Oracle Microsoft و Hewlett_packard ان را پشتیبانی نمودند.
دیدگاه شی گرا(Object Oriented)

دیدگاه شی گرا در اصل نگرشی جدید به دنیا و سیستم هاست. این دیدگاه سعی دارد تا با نگرش خود به عناصر یك سیستم كل ان سیستم را مدل سازی كند.دیدگاه شی گرا بر مباحثی نظیر:شی كلاسمسئولیت و سناریو استوار است.
شی(Object)

در ساده ترین حالت یك شی نمونه ای است كه از روی یك Classایجاد شده است.چون Class نمی تواند عملیاتی باشد ولی نمونه های تولید شده از ان قابلیت اجرایی دارند.در كاملترین حالت یك شی موجودیتی است كاملا مستقل با مسئولیت های شخصی خویش كه در لحظه تولید از كلاس مرجع خود بوجود امده است و در پایان مسئولیت های خود می باید از بین برود.طول دوره تولد تا پایان مسئولیتها را طول عمر یك شی می نامیم اگر یك شی از طریق خود یا دیگر اشیاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار نگیرد ان شی متغیر یك شی غیر فعال خواهد بود در صورتی كه یك شی از طریق خود یا دیگر اشیاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار بگیرد ان شی متغیر یك شی فعال خواهد بود.
كلاس(‍Class)

موجودیتی است غیر قابل استفاده مستقیم شامل مجموعه ای از متغیرهابه عنوان صفات كلاس و خطوط برنامه ای از جنس SubRoutine ها یا Function‌ها به عنوان بخشی از عملكرد ان كلاس. با توجه به اینكه Class‌ها قابلیت استفا ده مستقیم را ندارند از روی هر كلاس میتوان نمونه یا نمونه هایی را تولید كرد.بر همین اساس Classهابه سه گروه زیر تقسیم می شوند:

1)Multitone Class
2)Singletone Class
3)Utility Class

Multitone Class كلاس هایی هستند كه می توانند بیش از یك نمونه از خود تولید كنند كه هر نمونه از نوع یك كلاس منحصر به فرد باشدSingletone Class‌ كلاس هایی هستند كه با ان كه می توانند نمونه یا نمونه هایی از خود را تولید كنند اما تنوع تولید نمونه در انها وجود نداشته وكلیه نمونه ها از روی یك كلاس تولید می شوند. Utility Class كلاس هایی هستند كه توانایی تولید هیچ نمونه ای از خود را نخواهند داشت . در حالت كلی یك كلاس:
‍‍Class Name

Attributes

Operation

مسئولیت(Responsibility)
یك كلاس و به تبع ان یك نمونه از یك كلاس در طول عمر خود دارای یك سری از مسئولیت هاست مانند ارتباط با اشیاء دیگر و اجرای یك سری ازعملیات و دریافت یكسری از مقادیر برای رسیدن به یك هدف خاص بطور كلی منظور از مسئولیت ها شامل موارد زیر است:

1)صفات(Attribute)
2)عملكردها(Operation)
3)ارتباط ها(Connection)
صفات(Attribute)

خصوصیات مواردی هستند ازجنس متغیرها که بنا به تعریف اگاهی های شی از خودش را نشان می دهد مانند ابعاد یک فرم،وضعیت یک Connectionونام یک فرد یا رنگ یک متن.
خصوصیات یک Class به سه گروه کلی تقسیم می شوند.این تقسیم بندی فضای اعتباراین صفت یا ویژگی را در محدوده Class ها و اشیاءتولید شده از انها بررسی می کند.
گروه اول صفات عمومی(Public): صفاتی هستند که در داخل یک Class وجود داشته،درون یک Class قابلیت خواندن و نوشتن خواهند داشت و در اختیار نمونه هایی که از روی یک کلاس تولید می شوند نیزقرار می گیرند و در داخل اشیاء نیز قابلیت خواندن و نوشتن را خواهندداشت.

گروه دوم صفات خصوصی(Private): صفاتی هستند که درون یک کلاس وجود دارند قابلیت خواندن و نوشتن خواهند داشت اما در اختیار نمونه های تولید شده از کلاس قرار نگرفته و اشیاء دیگر قدرت استفاده از این صفات را نخواهند داشت.

گروه سوم صفات محافظت شده(Protected):صفاتی هستند که در داخل کلاس و نمونه های تولید شده از کلاس وجود داشته در داخل کلاس به شکل خواندنی و نوشتنی خواهند بود اما درون اشیاء دیگریا به شکل فقط خواندنی یا به شکل فقط نوشتنی ظاهر خواهند شد.
عملكرد(Operation)

عمل عكس العمل یا مجموعه ای از عملیات كه یك شی در طول دوره زندگی خود با ان خواهد بود و به عنوان یك متد یا Operation‌ تعریفمی شود.
ارتباط(Connection)
اگاهی داشتن یك شی از سطوح مسئولیت دیگر اشیاء (بعضی از صفات عملكردها یا ارتباطات اشیاء دیگر) را رابطه می نامند.ارتباطات در محیط الزاما دو طرفه نبوده و عموما یك شی با اشیاء دیگر بطور یكطرفه ارتباط برقرار می كند.
انواع ارتباطات در مدل شی گرا

الف)تعمیم(Generalization)
این ارتباط برای پرهیز از تكرار صفات اعمال و ارتباطات بین كلاس ها در یك نمودار به كار می رود. برای این منظور می توان عناصر تكراری را در كلاسی مجزا به عنوان كلاس تعمیم و عناصر غیر مشترك را در خود كلاس ها قرار داد و با برقراری رابطه تعمیم بین هر یك از كلاس ها و كلاس تعمیم كلیه عناصر را از كلاس تعمیم به ارث گرفت.

ب)تناظر(Association)
زمانی كه دو شی یك ارتباط ساختاری با یكدیگر داشته باشند رابطه ای از جنس تناظر به دست خواهد امد. منظور از ارتباط ساختاری ارتباطی است كه اشیاء بتوانند به خصوصیات یكدیگر دسترسی داشته باشند.
رابطه تناظر به سه دسته كلی زیر تقسیم می شوند:
1)تناظر معمولی(Normal)
2)تناظر جمعی(Aggregation)

3)تناظرتركیبی(Composition)

رابطه Normal
یك ارتباط تناظری ساده بین دوكلاس

رابطه Aggregation
زمانیكه دو یا چند كلاس در كنار یكدیگر قرار بگیرند و از قرار گرفتن انها در كنار هم كلاس جدیدی پدید اید.

رابطه Composition
نوع خاصی از رابطه جمعی می باشد كه رابطه محكم بین یك جزءاز مجموعه را با كل ان مجموعه نشان می دهد.

ج)وابستگی(Dependency)
رابطه وابستگی رابطه ای است ساختاری كه اگر شی Y‌ یكی از خصوصیاتش یا متدهایش تغییر كند حتما در یكی از خصوصیات شی X نیز تغییر حاصل شودانگاه می گوییم X به Y وابسته است.

متدولوژی
متدولوژی فرایندی ساختارمند برای حل مسائل مختلف با استفاده از فناوری وابزارهای معرفی شده در ان به طور كلی 5 متدولوزی در تقسیم بندی ها وجوددارد:
1)سنتی(Conventional Methodology)
این متدولوژی از اولین متدولوژی های مطرح در زمینه تحلیل و طراحی سیستم بوده است در این روش نگرش طراحان بر عملكردها معطوف بوده و از جزئیات شروع به تحلیل و طراحی می شد.

2)فرایندگرا(Process Oriented Methodology)
این متدولوژی به عنوان شبكه ای از فعالیت های در حال توسعه كاربرد داشته كه این فعالیت ها می توانند با یكدیگر در تعامل باشند.
3)ساختمان داده(Data Structure Methodology)

این متدولوژی نوعی فرایندگرا بوده با این تفاوت كه ابزار پیاده سازی ان ساختمان های داده ای موجود می باشد. در این متدولوزی برای اولین بارمفهوم Class معرفی شده است ولی استفاده اساسی از انها به عمل نیامده است و تنها به جنبه تقسیم بندی و طبقه بندی عوامل پرداخته است زبان های ساختیافته اولیه از این متدولوزی استفاده می كردند.
4)مدلسازی اطلاعات(Information Modeling)

در این متدولوژی اشیاء بوجود امده و می توانستند با یكدیگر مرتبط باشند اماهیچگونه تاثیری بر یكدیگر نداشتند.این اشیاء فاقد متد بوده وهدفشان تنهابازشناسی ساختارهای داده ای است.در این فضا مدل های تصویری غیراستانداردی نیز تعریف شده اند.
5)شی گرا(Object Oriented)

در این متدولوژی سیستم به عنوان مجموعه ای از اشیاء به هم مرتبط تعریف شده كه اشیاء می توانند مستقیما بر روی یكدیگر تاثیر بگذارند. این تاثیر هابر اثر Operation‌ ها یا رفتارهای متقابلی است كه اشیاء نسبت به یكدیگرخواهند داشت.این متدولوزی در سه ساختار مجزا متولد شده و سپس از در كنار هم قرار دادن این سه فضا زبان مدلسازی خاصی به نام UML بدستامده است.این سه ساختار عبارتند از:
OMG((Object Modeling Group
OOSE(Object Oriented Software Engineering)
OOP((Object Oriented Programming
هفت گام اساسی مدل شی گرا
1)انتزاع(Abstraction): بطور كلی به مفهوم مجردسازی یا خلاصه سازی می باشد.یعنی انكه ما میتوانیم به مسئله از یك دید كلیبه راحتی و بدون لحاظ كردن جزئیات نگاه كنیم. مثل نقشه كشور شهر منطقه

2)Encapsulation :منظور از پنهان سازی یا مخفی سازی عناصر درونی یك Class و به تبع ان یك شی می باشد.Encapsulation‌ محدود كردن اجزای یك سیستم را نسبت به دیگر اجزای ان سیستم بررسی كرده و میخواهد یك شی و عناصر درونی ان از دید استفاده كننده پنهان باشد.
3)Inheritance :ارث بری بطور كلی روشی است برای بیان شباهت ها.این حالت در طراحی به عنوان یك رابطه Generalization تعریف می گردد وكلاس فرزند تمام خصوصیات كلاس پدر را به ارث خواهد برد.

4)Polymorphism :منظور از چند شكلی یك شی خاص بودن و چند شكل داشتن می باشد. مانند اب بخار اب و یخ كه همگی از جنس شی اب می باشند.
5)Message Communication :ارتباط پیامی تنها راه ارتباط مابین اشیاءاست. مانند ارسال یك مقدار یا یك پارامتر از یك شی به شی دیگر.مانند تلویزیون و كنترل از راه دور
6)‍Concurrency :اجرای همزمان دو یا چند فعالیت در سطح یك شی یا سیستم ساختار همروندی را ایجاد می كند.
7) Reusability :به منظور استفاده مجدد از یك شی در پایان مسئولیت های قبلی خود با همان نام و ساختار اولیه است.

زبان مدل سازی یكپارچه) Unified Modeling Language)
UML زبان مدلسازی مبتنی بر متدولوزی شی گرا است كه دارای اهداف زیر می باشد:
1)مشخص سازی(Specifing)
2)مجسم سازی(Visualising)
3)ساخت(Construction)

4)مستند سازی(Document)
UML عناصر را به شكل لایه های منظم با استفاده از تصاویر و قرارداد های خاص تعریف كرده و به هر لایه یك نام با هدف پیاده سازی اختصاص می دهد.
اهداف UML

1)فراهم اوردن زبان مدلسازی بصری و گویا
2)فراهم اوردن مكانیزم های توسعه
3)استقلال از زبان های برنامه نویسی خاص و فرایند های توسعه
4)فراهم اوردن پایه و اصولی رسمی برای درك زبان مدل سازی

5)تشویق به رشد بازارابزارهای OO
6)حمایت از مفاهیم توسعه سطح بالاتر مانند همكاری ها و الگوها و اجزاء
نمودارهای UML

1)نمودار كلاس(Class Diagram):نموداری است كه می تواند معرف توصیف تمام یا بخشی از یك سیستم و ارتباطات انها باشد.
2)نمودار مورد كاربرد((Use Case Diagram:نموداری است كه نیازهای یك سیستم در ان مشخص میشود.
3)نمودار رفتار سیستم(Behaviour Diagram):نموداری است كه رفتارهای یك سیستم را مورد بررسی قرار می دهد. رفتارها عملا از طریق دو نمودار
State Chart و Activity Diagram‌ بررسی می شوند.

الف)نمودار حالت(State Chart):حالت های هر كلاس یا شی را مشخص می كند و وضعیت هایی را تشریح می كند كه یك شی در كل سیستم نسبت به یك موضوع خاص از خود بروز می دهد.
ب)نمودار فعالیت(Activity Diagram):نموداری است كه عملكردهای یك كلاس یا شی را نمایش می دهد.این عملكردها می توانند شامل یك یا بیش از یك متد بصورت همزمان یا غیر همزمان باشند.

4)Behavior Diagram : این گروه از نمودارها علاوه بر رفتار تاثیرات متقابل ارتباطات پیامی را نیز مورد بررسی قرار میدهند و به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
الف)نمودار توالی(Sequence Diagram):كه بر اساس یك موضوع و نیاز خاص توالی عملیاتی را كه برای رفع ان نیاز لازم است نمایش می دهد.
ب)نمودار همكاری(Collaboration Diagram):نموداری كه همكاری متقابل اشیاء را برای حل یك نیاز نمایش داده و بررسی می كند .

5)نمودار استقرار(Implementation Diagram):این گروه شامل نمودارهایی است كه هنگام پیاده سازی اجزای نرم افزاری و سخت افزاری
را كه باید در كنار یك برنامه قرار بگیرند بررسی می كند و شامل Component Diagram و Deployment Diagram می بتشد.
الف)Component Diagram : عناصر نرم افزاری خارج از محیط اولیه رابررسی می كند.
ب)Deployment Diagram : عناصر سخت افزاری موجود را نمایش می دهد.
فرایند توسعه(Unified Process)

فرایند توسعه فرایندی است تكراری و افزایشی. طراحان UML در ابتدافرایندی را در كنار UML به نام Objectory برای توسعه طراحی وپیاده سازی نرم افزار ارائه دادند كه امروز به ان UP‌ گفته می شود. فرایند UP‌ در 4 مرحله انجام می شود كه در هر مرحله می تواند دارای چندین تكرار باشد.این مراحل عبارتند از:

1)شروع(Inception)
2)جزئیات(Elaboration)
3)ساخت(Construction)
4)انتقال(Transition)

كلیه این مراحل می باید در طول 5 گام اصلی چرخه عمر یك نرم افزار اززمان شروع تا انتقال ان به مشتری صورت پذیرد. این گام ها عبارتند از :
1)تعیین نیازمندی ها
2)تحلیل
3)طراحی
4)پیاده سازی نرم افزار
5)ازمون محصول(نرم افزار)
Inception : در این مرحله تعیین اساس كار و محدوده كلی پروژه و اخذتعهدات از مجری و كارفرما صورت می پذیرد.
Elaboration : جمع اوری نیازمندی های كل سیستم و تحلیل و طراحی اولیه یا سطح بالای سیستم در این مرحله صورت می پذیرد در این مرحله حتما می باید خطوط پایه كلی برای مرحله ساخت تعیین شده باشد.

Construction : این مرحله كه زمانبرترین مرحله در فرایند توسعه می باشد خود به طور كامل شامل گام های چرخه عمر خواهد بود كلیه مراحل می توانند در مرحله ساخت تكرار شوند.این تكرارها ممكن است منطبق با دو مرحله قبلی باشد انها را نقض كند یا مطالبی را به انها اضافه كند. در این مرحله ازمون محصول صورت می پذیرد این ازمون بر مبنای طراحی بوده و هنوز نیازهای كارفرما در این ازمون در نظر گرفته نشده است لذا به همین دلیل به ان ازمایش بتا گفته می شود.

Transition : در این مرحله كه بعد از انجام ازمایش بتا اغاز می شوداطمینان حاصل میگردد كه برنامه تمام شده ازمایش نهایی با خواستهای كارفرما صورت می گیرد زمان اموزش به كاربران و تحویل كل پروژه دراین مرحله محاسبه می شود.كلیه مراحل 4 گانه بالا می توانند شامل یك سری ریسك های كلی باشند كه حتما این ریسك ها باید حل شده و سپس هر مرحله جداگانه اغاز شود.

Use case
Use case همان نیاز كاربر است.در سیستم بانك مشتری از سیستم انتظار دارد تا چك خود را به پول نقد تبدیل كند این انتظار یا نیاز یك use case می باشد.و Use case مورد نظر را با جمله “تبدیل چك به پول” نقد بیان می كنیم.

Actor (كنشگر)
نقشی كه كاربر در ارتباط با سیستم ایفا می كند Actor‌ می نامیم.
Activity Diagram

Activity Diagram اساسا یك نوع فلوچارت می باشد كه برای نمایش جریان كنترل از یك شی به شی دیگر به كار می رود همچنین برای ترسیم جریان كار از نمودار فعالیت استفاده می شود.و دارای یك سری علائم می باشد.
Sequence Diagram
Sequence Diagram بر اساس یك موضوع و نیاز خاص توالی عملیاتی را كه برای رفع ان نیاز لازم است نشان می دهد.

معرفی UseCase

Use Case

Package بسته بندی:
برای فهمیدن مسائل در دامنه های قابل پیشرفت و بزرگ ، مدل های ادراكی پیچیده تر و غیر قابل مدیریت می شوند و به وسیلهPackage می توان آنها را به گروه های كوچك تر و زیر مجموعه های قابل مدیریت تفسیم بندی نمود.
Package یكی از عناصر سازمانی در مدل های سیستمیUMLاست در یك Packageمیتوان اطلاعات درست سیستمی را به وسیلهPackageهای كه در آن محتویاتی چونPackage ها، دیاگرام ها و عناصر دیگر است را وارد نمود.
یك PackageازPackageها ، دیاگرامها یا عناصر منفرد وابسته ساخته شده كه می تواند محتویات و عناصر خود را به روشنایی نمایان نماید و می توان باPackage ها در سراسر محیط های در حال پردازش و گسترده در یك گروه ، ارتباط عناصر را به خوبی نشان داد .
برای مثال در یك دیاگرام ادراكی بزرگ می توان با استفاده از Package عناصر را تقسیم بندی نمود و با استفاده از Packageیك سیستم معماری را تعریف نمایید

Use Case :
Use Case مجموعه از رویداد ها ، كه وقتی یكActor، در سیستم پردازش كاملی را انجام می دهد رخ می دهد و به صورت نرمال به یك پردازش بزرك نسبت داده می شود و یك قدم منحصر به فرد یا پایان كار در یك سیستم نیست.

Actor:
Actor نقش بیرونی یك شئی در سیستمUse Caseرا بازی میكند و یك شئی ممكن است چندین نقش را بازی نماید و یك شئی ، می تواند نشان دهنده چندینActor در یك Use Caseاست.

Interface:
واسط یك سری عملیات مشخص بر روی كلاس ها وPackage ها یا عناصر ، برای مربوط ساختن آنها به محیط بیرون می باشد.

Association:
نشان دهنده ارتباط یا مشاركت یكActor باUse Case می باشد .

Extends:
گسترش ارتباط در یكUse Case را نشان می دهد . یك سوی آن به یكUse Case و سوی دیگر آن رفتار و هنجار یك Use Case را نشان می دهد .

Uses :
یك نوع ارتباط وابستگی كه برای نشان دادن عناصر نیازمند به عناصر دیگر است .

System Boundary:
محدوده و مرز داخلی و خارجی یك سیستم را نشان می دهد .

Constraint :
یك نوع تحمیل كننده به سیستم است و برای نشان دادن موضوعاتی كه باید به گونه ای صحیحی در سیستم نگهداری شوند می باشد .

Note:
نشان دهنده توضیحات و پیفام در یك دیاگرام می باشد و تاثیر بر روی عناصر مدل و نه بر روی معنایی سیستم دارد .

2-Elment Constraint:
ارتباط بین عناصر دو كلاس یا عناصر مشترك در سیستم را دارا است.

OR Constraint :
ارتباط بین عناصر یك كلاس یا فقط مشتركات آن را داراست .
(از این قسمت به بعد با توضیح هر دیاگرام در پایانش شكلی به عنوان مثال آمده كه این شكل نوع آموزش برای دریافت یك مدرك رسمی می باشد واشكال به صورت قدم به قدم توضیح داده شده اند)
مثالی از دیاگرام Use case

نشان دهنده مرز بین سیستم داخلی و خارجی است .نشان دهنده نقش یكActor در یك سیستم می باشد و ممكن است چندین نقش باشد .ارتباط بین یكActor و یكUse Case را نشان می دهد .نشان دهنده رخ دادن عملی از سویActor در یك سیستم است
Static Structure
Static Structure:
یك دیاگرام است كه ساختار ثابت یك مدل را نشان می دهد كه در آن عناصر ( از قبیل كلاس هاو نوع ) ، ساختار داخلی عناصر و ارتباط آنها با یكدیگر وجود دارد . و دیاگرامهایStatic Structure می تواند دیاگرام كلاس ، دیاگرام شئی یا مدل ادراكی باشد .
مورد استفاده از آن برای ساختن دیاگرام ادراكی ، برای نشان دادن ارتباطات مابین عناصر در دنیای واقعی یا دیاگرامهای كلاس و تجزیه كردن نرم افزارهای سیستمی داخل آن می باشد .

Class:
دردیاگرام Static Structureیك كلاس عنصری برای نشان دادن مفهومی سیستم موجود است و عناصر یك كلاس شامل اشیای كه از نظر رقتار ، ساختار و ارتباط شبیه هم می باشند است .

Data Type :
نوع داده های صفات عناصر یا نوع عنصر های عناصر را معین می كند .

Interface :
واسط یك سری عملیات مشخص بر روی كلاس ها وPackage ها یا عناصر ، برای مربوط ساختن آنها به محیط بیرون می باشد.

Generalization:
دردیاگرام Static Structure برای ارتباط دادن یك عنصر خاص با یك عنصر عمومی به كار میرود كه عناصركاملا خاص با عناصر عمومی مركب شده و شامل اطلاعات اضافی می شوند (مثل اشتراكات و صفات).برای مثال در یك كلاسهای Polygon ،Ellipse وSpline می توان همه عناصر كه از كلاس های عمومی به وجود آمده اند را یك شكل نامید .
یكGeneralization با استفاده از یك خط چین با یك پیكان تهی كه نقطه پایان آن عنصر عمومی است نشان داده می شود . شما می توانید با یك برچسب تفكیك كننده آدرس آن را مشخص نمایید .Generalization بیشتر اوقات باClassها ،Packageها وUse Caseها استفاده می شود اما می توان آن را با عناصرUMLنیز استفاده نمود.

Binary association :
دردیاگرام Static Structure یكbinary association مرتبط كننده بین دو كلاس همانند است . و می توان به آن نام و خواص ذخیره شده به binary association را اضافه نمود .
نقطه كهbinary association را به یك كلاس متصل می كند یك نقش یاassociation endنامیده می شود. و خاصیت ارتباطی یك نقش معین به صورتEnd Name،multiplicity, aggregation و navigability كه به یكassociation end چسبیده شده است را بیان می كند .
Association Class:
استفاده از یكAssociation Classبرای اضافه كردن صفات, عملگر ها و سایر خواص به یك دیاگرامstatic structure است و برای سرعت دادن در چسباندن كلاس ها با یك دیگر است و می تواند به صورت یك عنصر مدلینگ منفرد باشد. و عنصری است كه می تواند بر رویClass ها یاassociation یا هر دوی آن ها عمل نماید و نامی به صورت منفرد داشته باشد.

Dependency:
یك مرتبط كننده بین دو عنصر كه برای نشان دادن تغییرات روی عنصر منبع كه می تواند باعث تغییر در عناصر مقصد شود.این مرتبط كننده كه به صورت خط چین است برای نشان دادن وابستگی به كار می رود و می تواند ارتباطات یك عنصر را به خودش نشان دهد و دارای چهار نوع است كه عبارتند از :
Binding:
نوع وابستگی است كه كلاس های پارامتری ، الگو ها ، پارامتر ها به مقادیر ساخته شده از یك مرز یا عناصر بدون پارامتر را نشان می دهد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 19 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ديسک نوري – مغناطيسي چيست؟ در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ديسک نوري – مغناطيسي چيست؟ در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ديسک نوري – مغناطيسي چيست؟ در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ديسک نوري – مغناطيسي چيست؟ در فایل ورد (word) :

با تلفیق دو تکنولوژی مغناطیس و نور ، تلاش می شود تا دیسکهایی ایجاد شوند که هم خاصیت قابل پاک شدن و باز نویسی دیسکهای مغناطیسی را داشته باشند و هم چگالی و ظرفیت بسیار بالای دیسکهای نوری.


دیسک نوری – مغناطیسی
مقدمه
با تلفیق دو تکنولوژی مغناطیس و نور ، تلاش می شود تا دیسکهایی ایجاد شوند که هم خاصیت قابل پاک شدن و باز نویسی دیسکهای مغناطیسی را داشته باشند و هم چگالی و ظرفیت بسیار بالای دیسکهای نوری. به نظر می‌رسد که اینگونه دیسکها در تولید انبوه به بازار مصرف عرضه شده است. قطر این دیسکها 5 اینچ بوده ، از نوع پاک شدنی هستند و از سرعت بسیار بالایی برخوردارند ، سرعت انتقال در این دیسکها حدود یک مگابایت در ثانیه و یا بیشتر است. در سالهای اخیر دیسکهای نوری بطور وسیعی برای سرگرمی ، برنامه‌های تعلیم و تربیت و ارتباطات تصویری – صوتی بکار گرفته شده است. در زمینه ذخیره اطلاعات ، سیستمهای ثبت نوری مستقیم به عنوان تجهیزات یارانه‌ای معروف شده‌اند، جایی که ترکیب ظرفیت اطلاعات خیلی زیاد و دسترسی سریع به آنها توسط دیسکهای نوری یک جایگزین جذاب برای روشهای دیگر ذخیره حافظه یارانه‌ای است. ظرفیت اطلاعات زیاد ، طول عمر زیاد و زمان طولانی نگهداری ، کاربردهای ذخیره و ... را منحصر به خود کرده است.
در تمام سیستمهای دیسک نوری ، مانند دیسکهای ضبط صدا (دیسک بسته یا CD) ، دیسکهای نمایشی (که معمولا نمایش لیزری یا LV نامیده می‌شود) و دیسکهای ذخیره داده‌ها ، ما فرض می‌کنیم که اطلاعات بر روی دیسک ثبت می‌شود یا نوشته می‌شود و مجددا با استفاده از نور خوانده می‌شود. در عمل تعداد زیادی از لیزرها مانند لیزر یون - آرگون HeNe ، HeCd و دیود لیزر نیم هادی AlGaAs به عنوان چشمه‌های نور برای نوشتن و خواندن بکار گرفته شده‌اند. در حقیقت روشهای دیگر برای نوشتن و خواندن دیسک وجود دارد که ما به آن نخواهیم پرداخت.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 19 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق وابستگي متقابل صنايع پوششي و منسوجات در فایل ورد (word) دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق وابستگي متقابل صنايع پوششي و منسوجات در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق وابستگي متقابل صنايع پوششي و منسوجات در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق وابستگي متقابل صنايع پوششي و منسوجات در فایل ورد (word) :

صنایع پوششی و خرده فروشی : رقابت جهانی
1-3- مقدمه
ATMA و NIFT سازمانهایی که حمایت مالی این سمینار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناریویی که صنایع پوشاک و نساجی هند احتمالاً در هزاره بعدی با آن روبرو می شوند، اشاره کرده اند. آماده سازی صنایع پوشاک و نساجی هند برای هزاره بعدی ، موضوع اصلی این سمینار است. این بروشور با توصیف سناریوی احتمالی که صنایع پوشاک و نساجی هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار می کند که :
هزاره بعدی ، برای صنایع پوشاک و نساجی یک رقابت شدید جهانی را نوید می دهد. رقابت قریب الوقوع پیش از این سایه فکنی کرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجی را تحت تأثیر قرار داده است.
موضوع مورد بحث در این سمینار، وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات است. با این وجود، تمایل داریم توجه بیشتر را بر صنایع پوششی و خرده فروشی معطوف داریم تا بر منسوجات. این بدین دلیل است که بخشهای پوشاک و خرده فروشی فی نفسه، ارزش بیشتری به زنجیره عرضه نساجی می افزایند، و نیز بدلیل اینکه این بخشها گرایشهای بازار را هدایت می کنند. دوم اینکه تمایل داریم توجه خود را بر جهان متمرکز کنیم تا صرفاً بر هند، چرا که صنعت هند بر مبنای صادرات هدایت می شود و نیاز به درک درست سناریوی جهانی دارد و نیز بدین جهت که پیشرفت ها در هند مهمترین روال کار جهانی را دنبال خواهند کرد.
مصرف کنندگان نهایی در تمام دنیا، دیگر پارچه ها را به عنوان یک محصول خریداری نمی کنند. صنعت نساجی هند نیز باید بداند که محصولات به سرعت در حال از دست دادن ماهیت خود به عنوان محصولات مصرفی هستند. آنها به طور روز افزون تبدیل به محصولات صنعتی می شوند که هدف آنها صنایع پوشاک است و باید نیازهای این صنایع را برآورده سازند. بنابراین ، درک ماهیت رقابتی که صنایع پوشاک در سالهای نزدیک با آن مواجه خواهند شد و ایجاد راهبردهایی مطابق با آن، برای مدیریت صنعت نساجی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ایجاد پیش زمینه ایست که به مدیریت عالی رتبه هر دو صنعت کمک می کند در مورد موضع استراتژیک خود جهت رویارویی با رقابت شدید، تصمیم گیری کنند. در بخش 2-3 ، در خصوص ماهیت رقابتی که صنایع پوشاک و نساجی در سالهای نزدیک با آن روبرو خواهند بود، بحث می کنیم. مشخصات مهمی که موضع استراتژیک این صنایع باید در بر داشته باشد، موضوع بحث بخش 3-3 است.
2-3- ماهیت رقابت در صنایع پوشاک و نساجی
1-2-3- جابجایی قدرت خریدار در صنعت پوشاک
جهت درک ماهیت رقابت، باید قدرت چانه زنی خریداران را دریابیم، چرا که عنصر مهمی است که به ماهیت رقابت، شکل می دهد. در سطح جهانی ، قدرت خریدار، از عاملان توزیع به خرده فروش ها و کانال آفرین های امروزی ، انتقال یافته است.
کانال آفرین ها ، آن دسته از سازمانهایی هستند که با مصرف کنندگان سر و کار دارند، مارک هایی را که مصرف کننده توسط آن شناسایی می کند را در اختیار دارند، و الزاماً دارای تجهیزات تولید، جهت تولید آنچه که معامله می کنند، نیستند. آنها به هنگام برخورد با مصرف کنندگان، منحنی نوآوری را شرح می دهند، به نیازهای مصرف کننده پی می برند و خرسندی و رضایت را انتقال می دهند، آنها طراحان ، مدیران تولید،‌معامله گران، و بازاریاب ها هستند. آنها محصولات را در سطح جهانی از کارآمدترین منابع تهیه می کنند. آنها در سطح بین المللی خریداری می کنند و در سطح بین المللی می فروشند و راهبردهای جهانی را جهت بازاریابی علائم تجاری خود، به کار می گیرند. چنین کانال آفرین هایی شامل سازمانهایی از قبیل رالف لورن، تومی هیل فیگر، گپ، لوی استراس ، هوگوباس و وال مارت هستند.
جابجایی در قدرت خرید از اوایل دهه 1990 تاکنون، در شکل 1-3 نشان داده شده است.
قدرت کانال آفرین ها، از شناخت آنها نسبت به نیازهای مختلف مصرف کنندگان و گرایشهای خرده فروشی و توانایی آنها در تنظیم راهبردهای خود بر مبنای این شناخت،‌ناشی می شود. موفقیت شغلی آنها بستگی به «سرمایه های معنوی» (درک و ارتباط با مصرف کننده) دارد تا اینکه وابسته به سرمایه های مادی باشد. بنابراین ، اینکه آنها خرده فروش یا تولید کننده باشند، اهمیت چندانی ندارد.
مصرف کنندگان روز به روز متوقع تر می شوند. مصرف کنندگان:

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 19 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نماتد و بررسی آن در چغندر قند در فایل ورد (word) دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نماتد و بررسی آن در چغندر قند در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : به همراه پروژه یک فایل پاورپوینت دارای 58 اسلاید ارسال خواهد شد

چكیده :
نوسانات تولید متأثر از عوامل مختلفی از قبیل تغییرات اقلیمی ، آفات و بیماریها ، علفهای هرز و ... می باشد .
درمیان این عوامل ، نماتد چغندر قند علاوه بر دامنه گسترش بالا بعنوان یكی از مهمترین عوامل محدود كننده كاهش عملكرد در منطقه چناران می باشد .
متأسفانه تكنیكهایكنترل كه تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، سازگاری و پایداری كافی در كاهش اثرات سوء نماتد چغندر در شرایط و فرهنگ كشاورزی منطقه به همراه نداشته اند.
یافتن ارقام مقاوم یكی از راههایی است كه هر چند تولید آن نیاز به زمان طولانی دارد ، لیكن دانشمندان اصلاح نبات مصمم به یافتن آن می باشند. دراین راستا شركت سوئدی نوارتیس نوید تولید رقم مقاوم به نماتد به نام نماكیل (Nemakill) را داد.
با هدف بررسی مقاومت رقم نماكیل به نماتد آزمایش در ده مزرعه كه دارای آلودگی بالایی بودند ، اجرا گردید . رقم ایرانی BR1 نیز به عنوان شاهد در قطعات دارای آلودگی بالا در مجاورت آن كشت گردید.
میانگین آلودگی اولیه در مزارعی كه رقم نماكیل كشت گردید 2326 تخم و لارو در یكصد گرم خاك بود. متوسط آلودگی اولیه مزارعی كه رقم BR1 كشت شده بودند نیز 1591 تخم و لارو در یكصد گرم خاك بود.
نتایج بررسیها حاكی از وجود نكات جالب توجه و امید بخش در مبارزه با نماتد چغندر است . جمعیت نهایی آلودگی در رقم نماكیل به 960 عدد تخم و لارو در یكصد گرم خاك كاهش یافت . در حالیكه جمعیت نهایی در رقم BR1 به 3953 تخم و لارو در یكصد گرم خاك افزایش یافته است .یعنی در رقم BR1 جمعیت تقریباً 48/2 برابر شده است . متوسط عملكرد ریشه در رقم BR1 بابر 58/15 تن در هكتار و متوسط عیار آن 99/16 درصد بود.
متوسط عملكرد ریشه رقم نماكیل 08/19 تن در هكتار با متوسط عیار 76/17 بود. تجزیه كیفی خمیر ارقام چغندر نیز انجام گردید.
مقدار پتاسیم رقم نماكیل 8/5 و رقم BR1 برابر 97/4 میلی اكی والانت بود. مقدار سدیم رقم نماكیل 64/2 و رقم BR1 برابر 62/2 میلی اكی والانت گزارش شد.
مقدار ازت رقم نماكیل 69/3 و رقم BR1 معادل 16/4 میلی اكی والانت بود. راندمان شكر قابص استحصال (YIELD) در رقم BR1 برابر 41/8 درصد و در رقم نماكیل 94/82 درصد بود.
همچنین مقدار قند تلف شده در ملاس رقم نماكیل 03/3 و در رقم BR1 برابر 67/2 درصد بود. با توجه به اینكه متوسط آلودگی اولیه مزارع رقم نماكیل 19/46 درصد بیش از رقم BR1 بود، با این وجود عملكرد ریشه آن 46/22 درصد بیشتر از رقم BR1 بود. قند ناخالص آن 92/27 درصد بیش از رقم BR1 و در نهایت از نظر قند خالص تولیدی 26 درصد عملكرد بیتشری نسبت به رقم ایرانی BR1 تولید نمود.
در عین حال دلایل پائین بودن عملكرد در مزارع در ذیل آمده است :
1. دریافت دیر بذر رقم نماكیل و در نتیجه تأخیر در كاشت مزارع به گونه ای كه اولین آبیاری مزارع به طور متوسط در اوایل خرداد انجام شده است .
2. عدم توجه و دقت كافی كشاورزان در مزارع كشت شده با وجود توصیه و تأكیدهای مكرر به آنها .
با این حال در بین ده مزرعه كشت شده ، دو مزرعه كه دقت و رسیدگی مناسبی داشته اند، عملكرد نیز قابل قبول می باشد . نتایج این دو مزرعه در زیر آمده است :
ریشه با عیار 4/18 تولید نمود در حالیكه رقم نماكیل این مزرعه در آلودگی اولیه 2700 تخم و لارو در یكصد گرم خاك ، عملكرد ریشه 29/29 تن در هكتار با عیار 8/18 تولید نمود.
در مزرعه دیگری رقم ایرانی در آلودگی اولیه 530 تخم و لارو در یكصد گرم خاك كشت و در نهایت عملكرد ریشه 21/31 تن در هكتار با عیار 95/16 تولید نمود. در حالیكه دراین مزرعه رقم نماكیل كه در آلودگی اولیه 960 تخم و لارو در یكصد گرم خاك كشت شده بود عملكرد ریشه آن 51/43 تن در هكتار با عیار 12/19 درصد بود.
نتیجه این كه دراین دو مزرعه از نظر قند ناخالص بطور متوسط رقم نماكیل 14/39 درصد عملكرد بیشتری از رقم BR1 تولید نمود، با وجود اینكه آلودگی اولیه در مزارع رقم نماكیل 95/30 درصد بیشتر از BR1 بود.

نماتد چیست ؟
نماتدها كرمهای نخی شكل و رطوبت پسندی هستند كه می‌توانند در طیف زیستی وسیعی در اكثر مناطق جهان یافت شوند. نماتدها در آبهای شیرین، آبهای شور، خاك، مواد پوسیده، گیاهان، جانوران و انسان مشاهده می‌شوند.
تغذیه نماتدها به اشكال متعدد از زیستگاهشان صورت می گیرد. آنها روی باكتریها و قارچها درمواد آلی مرده زندگی می‌كنند، به صورت شكارچی از دیگر نماتدها نیز تغذیه كرده و در بدن بسیاری از جانوران تكامل یافته ( مانند كرمهای trichina ) و یا گیاهان به صورت انگل به سر می برند.
نماتدها در زیستگاهشان با پیچ و تاب خوردن جابجا می‌شوند. قبل از این نیز به اسم كرمهای زالویی نامگذاری شده‌اند. گونه های خسارت زا در گیاهان به طور متوسط یك میلی متر طول دارند. این گونه نماتدها دارای خرطوم دهانی ( استایلت ) هستند كه به وسیله آن سلولهای گیاهی را سوراخ می‌كنند و ضمن ترشح بزاق، جذب محتویات سلولی انجام می گیرد.
بیش از 15000 گونه نماتد شناسایی شده است كه حدود 3000 گونه با گیاهان زندگی می‌كنند و از این تعداد، حدود 100 گونه می‌توانند خسارات قابل توجهی در گیاهان زراعی ایجاد نمایند. نماتد مولد سیست چغندرقند ( Heterodera schachtii ) یكی از گونه هایی است كه از بیشترین اهمیت اقتصادی برخوردار است.
تاریخچه
مبداٌ، تاریخچه و پراكنش
برای اولین بار حدود 130 سال پیش از این، نماتد مولد سیست چغندرقند ( H. schachtii) در آلمان به عنوان یك آفت شناسایی شد. در اواسط قرن نوزدهم میلادی، تولید چغندرقند در اروپا با یك روند افزایشی همراه بود و در همان زمان نیز بیماری چغندرقند در خاك شروع شد. خصوصاٌ آنكه در خاكهای تیره با پتانسیل بالا در منطقه ماگد بورگر بورد عملكرد چغندرقند به طور قابل ملاحظه ای كاهش یافت.
در سال 1859 پروفسور گیاهشناس بن، دكتر H. Schacht، عامل بیماری چغندرقند را شناسایی كرد :‌ كرمهای كوچكی متعلق به خانواده نماتدها كه انگل ریشه های چغندرقند می‌باشند. در سال 1871، A. Schmidt تحقیق كاملتری در مورد این آفت انجام داد و به افتخار كاشفش آن را Heterodera schachtii نامگذاری كرد. این نماتد از اهمیت اقتصادی در تاریخ برخوردار است. در قرن گذشته 24 كارخانه قند در آلمان به خاطر خسارت نماتدها كه كاهش عملكرد چغندرقند را در پی داشت، تعطیل شدند.
امروزه نماتد چغندرقند تقریباٌ در تمام اراضی اروپا كه كشت چغندرقند متمركز است، شناسایی شده است و اغلب به عنوان یك عامل محدود كننده عملكرد محسوب می‌شود. نماتد چغندرقند در سایر نقاط جهان از جمله آسیا، آمریكای شمالی و استرالیا نیز مشاهده شده است.
نشانه های بیماری
توصیف نماتد
خسارت نماتد چغندرقند بسیار شبیه به علایم آلودگی به ویروس بیماری ریزومانیا است (ریش دار شدن ریشه ها )، یعنی خسارت این نماتد به چغندرقند ممكن است با علایم خسارت ریزومانیا اشتباه گرفته شود. زیرا كه نماتد چغندرقند در تمام اراضی عمده چغندركاری مشاهده می‌شود و سطح اینها با اراضی آلوده به ریزومانیا یكسان می‌باشد ، بنابراین خطر اشتباه بین این دو بیماری وجود دارد.
خسارت زود هنگام این نماتد منجر به پژمردگی بوته های جوان چغندرقند می‌شود، بنابراین این مشخصه كلاسیك آلودگی از اوایل خردادماه به بعد در مزرعه مشاهده می‌گردد. دیگر نشانه مشخص آلودگی به نماتد چغندرقند، پژمردگی موضعی در اندامهای هوایی چغندرقند بخصوص در هوای بسیار گرم است.
در طی ساعات شب یا پس از بارندگی، بیشتر بوته ها بهبود می یابند. گیاهانی كه آلودگی شدیدتری دارند از رشد باز می مانند. برگهای بیرونی زرد رنگ شده و در پایان می میرند. اندازه برگهای جدید نیز به طور واضحی كاهش می‌یابد.
علایم ویژه آلودگی در غده چغندرقند به این صورت است كه ریشه اصلی به شكل قابل توجهی كوتاه شده و تشكیل ریشه های جانبی نیز افزایش می‌یابد. زیرا چغندرقند برای جبران خسارت این نماتد ریشه های جانبی اش را توسعه داده و درنتیجه آن شكل تیپیك ریش دار شدن ریشه حاصل می‌شود.
علایمی كه تا اینجا توصیف شدند ممكن است مشابه آلودگی به ریزومانیا باشند، بنابراین تنها نشانه تشخیص آلودگی به این نماتد وجود جانورهای ماده سفید رنگی به اندازه ته سنجاق با سیست های قهوه ای رنگ بر روی ریشه ها می‌باشد. این ماده های سفید رنگ نماتد كه كمك بزرگی به تشخیص قطعی آلودگی می‌كنند، با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شوند.

زیست شناسی
• جنبه های توسعه بیماری
این نماتد به صورت خفته در داخل یك سیست باقی می ماند. یك سیست حدوداٌ به اندازه ته سنجاق و محتوی 300 عدد تخم و لارو می‌باشد. با كشت گیاهان میزبان، لاروهای زنده در داخل سیست فعال می‌شوند.

نماتود مولد سیست چغندر قند
Heterodera schachtii Schmidt
نماتود چغندر قند ابتدا در آلمان در سال 1859 توسط هرمان شاخت ( Herman Schacht) در مزارع چغندر كشف شده و بعداٌ در سال 1871 شمیدت ( Schmidt ) این انگل را به نام شاخت تحت عنوان Heterodera schachtii Schmidt نامگذاری كرد. در ایران این نماتود اولین بار در سال 1348 توسط اسماعیل پور از مزارع چغندرقند تربت حیدریه جمع آوری گردیده است. مناطق انتشار نماتود مزبور استان های خراسان، اصفهان، فارس، آذربایجان و كرمانشاه می‌باشد. درمورد میزان خسارت نماتود چغندرقند مطالعاتی در استان خراسان به عمل آمده و در بیش از 80 درصد خاك اراضی چغندركاری خراسان نماتود وجود دارد و متوسط خسارت نماتود حدود 54 الی 5 درصد كل محصول سالیانه تخمین زده شده است. در اروپا مقدار كاهش قند تا 23 درصد نیز تعیین گردیده است. نماتود مزبور علاوه بر چغندر به بعضی از گیاهان زراعی نیز حمله می‌كند و در ایران انواع كلم، ترب، تربچه ،‌شلغم، شاهی و اسفناج نیز از میزبان های آن تعیین و شناخته شده است ( كلالی، فریور مهین، 1358، خیرخواه، 1352 ).

علائم بیماری
اولین نشانه های آلودگی در اوائل فصل تابستان و در هنگام تابش آفتاب به صورت پژمردگی برگ های بوته چغندر بروز می‌كند و در هنگام شب و در هوای خنك برگها مجدداٌ حالت عادی و شادابی خود را باز می یابند. شكل عمومی بوته توسری خورده و عقب افتاده و زرد كم رشد است. ریشه های كوچك و بدشكل و دارای ریشك های فرعی زیاده از حد و افشان است. روی ریشه های فرعی مبتلا، سیست ( Cyst ) های سفید رنگ به اندازه حدود یك میلیمتر با ته سنجاق با چشم عادی و غیر مسلح قابل رویت هستند. اولین سیست در خراسان در اواخر خرداد ماه مشاهده شده است. در مزرعه نشانه های آلودگی ابتدا به طور لكه ای ظاهر شده و لكه ها متدرجاٌ در اثر تكرار كاشت چغندر گسترش یافته و پس از چند سال تقریباٌ سطح مزرعه را فرا می‌گیرند. اگر به بوته هائی كه در داخل این لكه ها قرار دارند از نزدیك توجه كنیم علائم ظاهری كمبود غذایی را نشان می‌دهد. در شرائط آب و هوائی خراسان نشانه های بیماری در تیرماه و مردادماه ظاهر می‌شود. بوته های مبتلا به نماتود استعداد بیشتری در برابر حمله بیماری هادارند.

مشخصات نماتود
نماتود چغندر قند دارای دو شكل جنسی ماده و نر می‌باشد. ماده های جوان و كامل به طور معمول لیموئی شكل و در ابتدای امر رنگ آنها سفید شیری است كه به آسانی و با چشم غیر مسلح روی ریشه گیاه میزبان دیده می‌شود و معمولاٌ بین 60 تا 80 میلیمتر طول و 40 تا 50 میلیمتر عرض آن می‌باشد. رنگ سفید ماده های جوان پس از افتادن در خاك بدون گذراندن مرحله زرد تبدیل به قهوه ای می‌گردد و در این موقع به آنها سیست اطلاق می‌شود. هر سیست محتوی تعداد 5-300 تخم ( لاورسن یك داخل تخم است ) و لاروسن دوم می‌باشد كه بسته به شرائط این تعداد متفاوت است. نماتود نر بر خلاف ماده كرمی شكل می‌باشد و طول آن بین 31 تا 61 میلیمتر واسپیر ( Spear ) آن گره دار و قوی است. طول اسپیر درنرها بین 25 تا 28 میكرون می‌باشد. اندازه لاروهای سن دو یا لارو نوزاد كه به تازگی از تخم خارج شده متفاوت و بین 450550 میكرون است. تخم بشگه ای شكل، به طول 110 و عرض 43 میكرون می‌باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 19 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد

دانلود نقشه شهرهای استان مرکزی در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ArcGis (آرک جی ای اس) دانلود نقشه شهرهای استان مرکزی در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان مرکزی
مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degreeدانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 19 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رايگان مولاريته در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رايگان مولاريته در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رايگان مولاريته در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رايگان مولاريته در فایل ورد (word) :

مولاریته یا غلظت مولار که با (M) نشان داده می‌شود، عبارت است از تعداد وزن مولکول گرم (یا تعداد مول) از یک جسم حل شده در یک لیتر محلول. مول کمیت اساسی است که یک شیمیدان تجزیه با آن سر و کار زیادی دارند. یک مول برابر با 6.023X1023 مولکول از یک جسم است. اصطلاح مول در یک مفهوم وسیع برای توصیف مقادیر ترکیبات مولکولی ، عناصر آزاد و یونها بکار می‌رود. به بیان دیگر وزن تعداد 6.023X1023 عدد مولکول ، یون یا عنصر برابر با 1 مول مولکول ، یون یا عنصر است که به صورت مولکول گرم ، یون گرم یا عنصر گرم نامیده می‌شود.
تهیه محلولهای مولار
برای تهیه یک محلول مولار از یک ترکیب باید یک مول از آن را وزن کرده و به مقدار کافی به آن آب اضافه کنیم تا دقیقا یک لیتر محلول بدست آید. به عنوان مثال برای تهیه یک محلول 2M از اسید سولفوریک باید گرم 196.16=98.08×2 از اسید سولفوریک را در مقدار کافی آب حل کنیم تا یک لیتر محلول 2M اسید سولفوریک بدست آید. وقتی یک محلول مایع تهیه می‌کنیم، حجم محلول به ندرت مساوی مجموع حجمهای اجزا خالص سازنده آن است. معمولا حجم نهایی محلول بیشتر یا کمتر از مجموع حجمهای اجزا سازنده آن است.
از این رو برای تهیه یک محلول معین عملا نمی‌توانیم مقدار حلال لازم را پیش‌بینی کنیم. برای تهیه محلولهای مولار و سایر محلولهایی که بر اساس حجم کل است، معمولا از بالنهای حجم‌سنجی استفاده می‌شود. در این صورت برای تهیه یک محلول مقدار دقیق ماده حل شونده را در بالن جای می‌هیم و با دقت آن قدر آب می‌افزائیم و بطور مداوم و با احتیاط هم می‌زنیم تا سطح محلول به خط نشانه‌ای که روی گردن بالن مشخص شده برسد.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي ميکروساختاري لايه نازک Cu با تغيير دماي زيرلايه بر مبناي نظريه فرکتال در فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي ميکروساختاري لايه نازک Cu با تغيير دماي زيرلايه بر مبناي نظريه فرکتال در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي ميکروساختاري لايه نازک Cu با تغيير دماي زيرلايه بر مبناي نظريه فرکتال در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ويژگي هاي ميکروساختاري لايه نازک Cu با تغيير دماي زيرلايه بر مبناي نظريه فرکتال در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

تعداد صفحات: 4

چکیده:

لایه نازک مس (Cu) با روش کند و پاش مغناطیسی در محدوده دمای زیرلایه 523 – 300 درجه کلوین بر روی زیرلایه شیشه انباشت شد. تاثیر تغییر دمای زیرلایه بر ویژگی های میکرو ساختاری لایه نازک مس مورد مطالعه قرار گرفت. توپوگرافی سطح لایه توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری ( SEM ) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای بررسی توگرافی سطح با استفاده از نظریه فرکتال بدست آمدند. روش شمارش جعبه دیفرانسیلی برای محاسبه بعد فرکتالی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی بهتر زبری سطح فیلم ها از تصاویر دو و سه بعدی تصاویر SEM استفاده شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,