خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي وضعيت مؤلفه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي ارتش در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي وضعيت مؤلفه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي ارتش در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي وضعيت مؤلفه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي ارتش در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي وضعيت مؤلفه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي ارتش در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي مديريت نوين در افق 1404

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف این مقاله دانلود بررسي وضعيت مؤلفه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکي ارتش در فایل ورد (word) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ارتش می باشند که در زمان انجام این تحقیق (درسال 93-1392) حدود 500 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه محدود 210 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری طبقه ای بود. در این تحقیق برای اعتبار سنجی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دو پرسش نامه طراحی شد، پرسش نامه اول در مورد مولفه ها و شاخص های الگوی اولیه از خبرگان نظر سنجی انجام شد. در این پرسش نامه از خبرگان خواسته شد ضرورت وجود مولفه ها و شاخص های الگوی اولیه مورد تأیید است یا خیر و آیا مولفه یا شاخص دیگری را پیشنهاد می دهند. پس از تأیید ضرورت وجود مولفه ها و شاخص ها از طریق پرسش نامه اول, پرسش نامه ای شامل 126سؤال برای بررسی وضع موجود هر شاخص(میزان در نظر گرفتن در الگوی فعلی) و میزان اهمیت آن شاخص در الگوی مطلوب، طراحی و توزیع شد. ضریب الفای کرونباخ مربوط به مولفه رفتار در وضعیت فعلی (2/94)، مولفه عملکرد در وضعیت فعلی (6/91)، مولفه رفتار در وضعیت مطلوب (97/0)، مولفه رفتار در وضعیت فعلی (2/97) محاسبه شد که بیانگرهماهنگی درونی گویه ها و مورد قبول بودن پایایی پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) با کاربرد نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد؛ در مولفه رفتار شاخص های نظم و انضباط، ادبو احترام، اخلاق، تعهد و صمیمیت، اعتماد به نفس و صبر و پایداری دارای میانگین بین 3 الی 52/3بوده و شاخص های ارتباطات، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری و شهامت و شجاعت دارای میانگین کمتر از 3 می باشند. در مولفه عملکرد تمامی شاخص ها از میانگین کمتر از 3 برخوردار می باشند. در نهایت در بین مؤلفه ها، مؤلفه رفتار از میانگین(09/3=µ) بالاتر نسبت به مولفه عملکرد (78/2=µ) برخوردار می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثيرمراحل برداشت برعملکرد و کيفيت علوفه درجمعيت هاي اسپرس زراعي (Onobrychis Sativa در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثيرمراحل برداشت برعملکرد و کيفيت علوفه درجمعيت هاي اسپرس زراعي (Onobrychis Sativa در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثيرمراحل برداشت برعملکرد و کيفيت علوفه درجمعيت هاي اسپرس زراعي (Onobrychis Sativa در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثيرمراحل برداشت برعملکرد و کيفيت علوفه درجمعيت هاي اسپرس زراعي (Onobrychis Sativa در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 5
چکیده:
بمنظور بررسی تاثیر مراحل مختلف فنولوژیکی برعملکرد و کیفیت علوفه و تعیین بهترین زمان برداشت علوفه دراسپرس زراعی Onobrichis sativa 17 ژنوتیپ درشرایط آبی با استفاده از طرح کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درسال 1390 درشرایط اب و هوایی خرم آباد مورد ارزیابی قرارگرفتنهد و علوفه هریک از ژنوتیپ ها در4 مرحله فنولوژیکی ساقه دهی گلدهی دانه بستن رسیدگی برداشت گردیدعلاوه برعلوفه خشک صفات درصد قابلیت هضم پروتئین خام قندهای محلول درآب اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر مرحله فنولوژی برای کلیه صفات معنی دار بود تفاوت بین ژنوتیپ ها نیز برای کلیه صفات معنی دار بود اثرات متقابل ژنوتیپ در مراحل فنولوژی برای کلیه صفات بجز عملکرد علوفه معنی دار بود مرحله ساقه دهی و رسیدگی با میانگین عملکرد 1545 و 2083 کیلوگرم درهکتار به ترتیب کمترین و بیشترین تولید علوفه خشک را دارا بودند بشترین و کمترین درصد پروتئین خام درمرحله ساقه دهی و رسیدگی با 25/5 و 19/5 درصد بدست آمد درمقابل کمترین و بیشترین درصد قندهای محلول درمراحل ساقه دهی و دانه دهی بدست آمد که نشان دهنده روند تغییرات معکوس پروتئین و قندهای محلول در آب بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تنوع مولکولي برخي توده هاي بومي زعفران (Crocus sativus L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD در فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تنوع مولکولي برخي توده هاي بومي زعفران (Crocus sativus L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تنوع مولکولي برخي توده هاي بومي زعفران (Crocus sativus L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تنوع مولکولي برخي توده هاي بومي زعفران (Crocus sativus L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: 2
چکیده:
ایران به عنوان یکی از مراکز مهم پراکنش گونه های دارویی از جمله گیاه زعفران است . جنس Crocus شامل حدود 08 گونه است که مهم ترین آن C.sativus از خانواده Iridacea می باشد . زعفران زراعی گونه ای تریپلویید 8 = x ، ؛ 24 = n2 بوده و فاقد بذر است به همین دلیل تکثیر به وسیله پیاز های دختری انجام می گیرد. جمعیت های یک گونه که در شرایط اکولوژیکی متفاوت رویش یافته اند ، معمولا دارای تنوع ژنتیکی هستند. نشانگرهای مرفولوژیک به دلیل تعداد محدود ، تحت تأثیر محیط بودن و همچنین وابستگی به مرحله رشدی گیاه ، به تنهایی جهت بررسی تنوع کافی نمی باشند به همین دلیل به کاربردن نشانگرهای تکمیلی مثل نشانگرهای مولکولی ، ارزیابی دقیق تری از تنوع ژنتیکی را ایجاد می کند. تاکنون مطالعات اندکی در زمینه تنوع جمعیت های مختلف زعفران انجام شده است . از اینرو ، این مطالعه با هدف بررسی تنوع مولکولی ، بر روی 56 توده بومی زعفران جمع آوری شده از مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و جنوبی انجام شد. برخلاف گزارش های قبلی، نتایج داده های RAPD حاکی از وجود تنوع مولکولی در بین توده های مورد بررسی بود. از اینرو به نظر می رسد توده های زعفران مورد مطالعه ، ژرم پلاسم ارزشمندی جهت استفاده در برنامه های اصلاح کیفی و کمی محصول زعفران باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود امکان سنجي استفاده از ستون هاي تلسکوپي درسازه هاي داراي سيستم گهواره اي در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود امکان سنجي استفاده از ستون هاي تلسکوپي درسازه هاي داراي سيستم گهواره اي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود امکان سنجي استفاده از ستون هاي تلسکوپي درسازه هاي داراي سيستم گهواره اي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود امکان سنجي استفاده از ستون هاي تلسکوپي درسازه هاي داراي سيستم گهواره اي در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و مديريت شهري ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

از آنجا که طراحی های سازه های موجود به این گونه میباشد که سازه در هنگام وقوع زلزله های شدید آسیب ببیند ولی در مقابل ویرانیحفظ شود. منظور از این آسیبدیدگی یعنی توزیع یکنواخت مفاصل پلاستیک در کل سازه و در المان های مناسب که دارای جذب انرژیزیادی هستند. هر چند این فلسفه به نتایج نامطلوبی از جمله حجم خیلی زیاد کارهای تخریب و بازسازی مورد نیاز در شهرهای پر جمعیتواقع در مجاورت گسلهای لرزهای منجر میشود.یک روش برای غلبه بر این پیامد نامطلوب ایده هدایت خسارت و به کارگیری سیستم هایجاذب انرژی در المان های خاص در سازه ها در زلزله های متوسط ویا سنگین خسارت وارد شده به سازه را در بخش مشخصی از سازه رامتمرکز کرده و مانع از گسترش آن در کل سازه گردید که با استفاده از این ایده تنها بخشی از سازه آسیب خواهد دید.در این تحقیقساختمان مورد نظر دارای سیستم گهواره ای بر اساس آیین نامه ایران طراحی شده. سیستم لرزهبر جانبی این سازه در هر دو جهت قابفولادی مهاربندی شده هم محور میباشد. یک بخش هسته مرکزی و بخش دیگر شامل ستون های تلسکوپی می باشد که ستون هایتلسکوپی در پایین ترین قسمت سازه در میان شاسی صلب فلزی و شالوده سازه قرار گرفته و باعث القا حرکت گهواره ای در سازه شده ،ایجاد حرکت گهواره ای در پای سازه باعث می شود که ستون های تلسکوپی به جذب انرژی لرزه ای پرداخته. برای بررسی اثر بخشی نیرویلغزشی ستون های تلسکوپی از چندین مدل با نیروی لغزشی متفاوت در هر تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی استفاده شده است. در اینتحقیق سازه بر اساس تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی غیر خطی تحلیل شده است. نتایج ناشی از این تحقیق که باعث کاهش چشمگیرمفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه ، کاهش تغییرمکان سازه و کاهش نیروی محوری در ستون ها می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مديرت صنعتي به همراه متن انگليسي در فایل ورد (word) دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مديرت صنعتي به همراه متن انگليسي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مديرت صنعتي به همراه متن انگليسي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مديرت صنعتي به همراه متن انگليسي در فایل ورد (word) :

دانلوددانلود مقاله ترجمه شده سازمان مديرت صنعتي به همراه متن انگليسي در فایل ورد (word)

ترجمه متن :
SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM

راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

فهرست
1- تعاریف
2- در باب راهبردها
3- مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU
1-3- مقدمه
2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد
فرهنگ ایمنی
تعهد به فرهنگ ایمنی
حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
هدف فرهنگ ایمنی
تعهد و تدبیر (خط مشی)
3-3- گزارش ساختارها و رویکرد
4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی
کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)
کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)
کمیته ایمنی در برابر تشعشع
کمیته زیست ایمنی

گزده واکنش سریع
کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه
نگهبان محوطه دانشگاه
6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری
مفهوم
شرح محقه استاندارد استرالیا
موقعیت کنونی CSU
شناسایی مسئولین
استراتژی اجرا
مدیریت بحران
7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران
مراجعت زود هنگام به کار
مدیرت غرامت به کارگران
خط مشی
مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری
Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
مدیریت و صنعت
وظایف مناسب
کشمکش مطالبات
حق بیمه و توزیع آن
8-3- مدیریت کمکهای اولیه
(تدارک) تامین کمکهای اولیه
مدیریت کمکهای اولیه
گزارش حادثه
گزارش سوانح به Work Cover Nsw

9-3- استخدام
وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements
کارمند غیر اجرایی
کارمند ناظر
مدیران
کارمند اجرایی

معانیات پزشکی پیش از استخدام
بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)
10-3- مدیریت ریسک (خطر)
مدیریت ریسک OHS
استانداردها
اصول مدیریت ریسک OHS
مزایای مدیریت ریسک OHS چیست
سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU
زمینه ریسک
شناسایی ریسک
تعیین ریسکOHS
کنترل ریسکOHS
اندازه گیری میزان کارایی کنترل
انجام اصلاحات
ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS
12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)
اصول
مدیریت عملکرد
احکام و قراردادها
شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد منفی
گزارشات جراحت و بیماری
هزینه های غرامت وبه کارگران
شاخص های عملکرد مثبت
شاخص های عملکرد مدیریت
شاخص های عملیاتی عملکرد
13-3- بایگانی کردن

اصول
اسناد تحت نظارت
اطلاعات نسد
بررسی سند
شماره گزاری نسخه
تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه
اصلاحات

اصلاحات در خط مشی
اصلاحات اجرایی
14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی
درون سازمانی
بیرون سازمانی
گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW
4- سیستم مدیریت OHS در واحد
1-4- مقدمه
2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد
3-4- مسئولیت
4-4- مشاوره
شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3
وظیفه مدیریت مرکز صنعتی
بیانیه مشاوره OHS
هدف ازبیانیه مشاوره OHS
مشورت با کارکنان
کمیته OHS محوطه دانشگاه
بیانیه مشاوره OHS
5-4- ارتباطات و گروه های OHS
6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS
7-4- مسئولیت و پاسخگویی
8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions
9-4- موافقت نامه ای عملکرد
10-4- استخدام
11-4- مدیریت ریسک
12-4- فرایندهای استاندارد عامل
13-4- پیمانکاران
14-4- کار در خارج از ساختمان
صورت کلی
کارکردن از خانه

15-4- سیستم های ایمنی
16-4- مدیریت حادثه
17-4- مدیریت پس از حادثه
18-4- مدیریت آسیب
19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

20-4- بایگانی نمودن
گزارشات بخش ها
گزارشات حادثه برای کارکنان
گزارشات حادثه برای دانشجویان
گزارش اجباری حوادث
بازرسی های محل
طرح های فعالیت OHS
21-4- سیکل پیشرفت
5- توصعه برنامه خاص OHS
1-5- مقدمه
2-5- تعیین نیازها
3-5- طراحی وتعیین استاندارها
4-5- تحقق
5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد
6-5- بررسی و اصلاح
7-5- عملکرد منسجم
6- لیست نمودارها
7- فهرست بازبینی
8- جداول
9- انتشارات و مراجع
10- قدردانی

تعاریف
ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند

بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.
محیط سلامت وایمنی : S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.
خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.

شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر
کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.
حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.
سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشاورهOHS: در ابتدا CSU، ایجاد مقدمات مشاوره را با اتحادیه های کارمندی مورد بحث قرار داد و سپس مستقیما با کارمندانش به مشاوره پرداخت. بعد از قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان فعلی، در 14 ژوئن 2004 رای گیری به عمل آمد و نشان داد که اکثریت کارمندان با مشاوره بوسیله کمیته ای OHS موافقند. بیانیه ای حاصله از مشاوره ی OHSدر وب سایت EHS در دسترس می باشد.
معرفیOHS: معرفی OHS بخشی از برنامه ی آشناسازی کارمند جدید است که بیاد در اولین هفته ی شروع کار انجام شود و شامل مولفه ی OHS میباشد.
اهدافOHS: اهداف بر حسب عملکرد OHS: حاصل سیاست OHS می باشد و یک سازمان خود را برای رسیدن به آنها آماده می کند و در صورت امکان می توان آنها را سنجید.
سیستم مدیریت OHS: تنظیم فعالیتهای وابسته به هم و فرایندهای مربوطه که عملکردOHS سازمان را هدایت می کند. آن بخش از سیستم مدیریت جامع می باشد که شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی، مسئولیتها، اعمال، فرایندها، پروسه ها، منابع برای اصلاح، اجرا، دستیابی، بازبینی و حفظ سیاست OHS است و بنابراین به مدیریت ریسک های OHS مربوط به کار سازمان می پردازد.
محل کار: ساختمانها یا هر مکان دیگری که اشخاص درآن کار می کند.
توان بخشی: فرایند هدایت شده ی حفظ کارمندان صدمه دیده یا بیمار درکار مناسب یا بازگردان آنها به یک کار مناسب دیگر.

خطر(ریسک): تلفیق فراوانی یا احتمال وقوع حادثه خطرناک و پی آمد آن
ارزیابی ریسک(خطر): فرایند جامع ارزیابی بزرگی ریسک (خطر) و تصمیم گیری درباره ی قابل تحمل بودن ریسک(خطر)
کنترل ریسک: آن بخش از مدیریت ریسک که شامل تدارک سیاستها (خط مشی ها)، استانداردها و فرایند هایی به منظور کاهش، جلوگیری، به حداقل رسانیدن ریسکهایی است

که یک شرکت با آنها مواجه است.
شناسایی ریسک: فرایند تعیین آنچه که می تواند روی دهد و چرایی و چگونگی آن
مدیریت ریسک: کاربرد سیستماتیک سیاستها، فرایندها و اعمال مدیریت به منظور شناسایی، بررسی، ارزیابی، برخورد و کنترل ریسک
ایمنی: وضعیتی که درآن خطر آسیب به اشخاص و یا خسارت به دارایی ها تا سطح قابل قبولی کاهش می یابد.
واحد: بخش، قسمت، گروه یا دسته ای که دارای مدیریت مرکز صنعتی بوده و از نظر جغرافیایی محصور می باشد. قسمت یا بخش مربوطه که دارای همان موقعیت جغرافیایی هستند برای سیستمهای مدیریتی یک واحد محسوب می شود.
2- در باب راهبردها
راهبردهای زیر بطور خلاصه به بیان بهترین استراتژی های عملی می پردازند که بستر سیستم مدیریت موثرOHS را در دانشگاه چارلز استورت CSU تست عمل می دهند در حالی که اصول اساسی در تمام واحدهای دانشگاه بکار میرود اما باید راهبردها آنچنان انعطاف پذیر باشند که یا شرایط هر واحد خاص دانشگاه سازگار باشد.
این راهبردها برای واحجد های در حال توسعه ی سیستم ها و یا واحدها ی که مدیریت شان نایز به اصلاحات دارد کمک ویژه ای خواهند بود.
بخشهای درباره ی مدیریت ریسک، تعلیم و آموزش خصوصا برای واحدهای در این موقعیت حائز اهمیت می باشند.
3- مدیریت CSU.OHS
مقدمه
تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی یا واحد به عنوان بهترین شیوه برای اطمینان از وجود برناه های سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در سیستمهای مدیریت موجود محسوب می گردد.
همچنین این شیوه نیاز به منابع گسترده مرکزی را به حداقل خود می رساند.
اما بعضی مسائل بطور مرکزی مدیریت می شود تا میزان تاثیر هزینه و هماهنگی افراد را دریابند و در حال حاضر موارد که اینگونه در CSU مدیریت می شود و عبارتند از:
• گسترش سیستم ها و فعالیتهای OHS در دانشگاه
• مدیریت ماموران کمکهای اولیه و آموزششان
• مدیریت حوادث بحرانی و موارد اضطراری
• نظارت و مدیریت بر ایمنی در برابر تشعشع
• نظارت و مدیریت بر ایمنی بیولوژیکی
• تامین حمایت بر کمیته های OHS
• ثبت داده های عملکرد

• تامین غرامت به کارگران و مدیریت آسیب دیدگی
همچنین شایان ذکر است زمانی که تغییر است فرهنگ ایمنی کامل شود (در CSU اکنون در حال انجام می باشد). ممکن است بعضی از اجزاء متمرکز کنونی به سطح واجد واگذار گردد البته به شرطی که منابع کافی در دسترس باشد.
شیوه ای سیستماتیک برای مدیریت ایمنی در CSU چه، بطور مرکزی و چه در سطسترالیا، سیستم های مدیریت OHS و کتاب مدیران سلامت وایمنی بریتانیا به نام« پنج گام به سوی مدیریت سلامت وایمنی موفق» به آن پرداخته شده است. مدل مسوط سیستم مدیریت ایمنی در ارتباط با عناصر مدیریت ریسک بصورت نموداری تت عنوان «ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک» نشان داده می شود و همچنین در نموداری تحت عنوان «سیستم مدیریت موثرOHS» به تفصیل نشان داده می شود.
ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک
ساختار

اصطلاحات مداوم طرح اصول ریسك زمینه خط (ریسك)

تحقیق مدیریت ریسك شناسایی

اندازه گیری تعیین

بازنگری كنترل
سیستم مدیریت موثرOHS
اصلاحات دائمی
(1) ساختار و تعهد : با مدیریت خوب و برتر تعهد را نشان می دهد.
پاسخ گویی را در برابر تمام عملکرد های OHS قرار می دهد یعنی باید در برابر تمام عملکرد های OHS پاسخگو باشند
برای OHS، ارتباطات، مشاوره و همکاری به ارمغان می آورد
افراد شایسته را در وظایف تعیین شده قرار می دهد یا آموزش را آغاز می کند.
سیاست OHS را تبدیل به رویکردی مفصل می کند
به تعیین و استقرار فرهنگ ایمنی می پردازد

برای تعیین موفقیت حقیقی به بررسی تمام ابعاد OHSMS می پردازد.
(2) طراحی و استانداردها: به شناسایی ریسک ها، و اهداف، شاخص هی عملکرد می پردازد
به طراحی استراتژیهای پیشرفت می پردازد
کارمندان را مطلع می کند و با آنها به مشورت و قابل نظر می پردازد
به تعیین استانداردهای متناسب با عملیاتها می پردازد
اهداف قابل توجه، قابل دسترس و واقع نیاز را تعیین می کند
OHS را با مکانیزم های طراحی موجود در کنار هم قرار می دهد.
برای عناصر خاص سیستم، مسئولیت تعیین می کند
برای اتخاذ اصول مدیریت ریسک طراحی وبرنامه ریزی می کند
برنامه های OHS حاصل از ارزیابی آمار OHS را طراحی می کند

برای مدیریت حادثه و پس از حادثه برنامه ریزی می کند.
به شناسایی نیازهای اطلاعاتی، آموزشی و تعلیمی می پردازد
(3) تکمیل(تحقق): منابع انسانی، فیزیکی و مالی تخصیص می دهد
OHS را در کنار پروسه های مدیریتی موجود قرار می دهد.
برای تحققق هر هدف OHS مسئولیت های را تعیین می کند
کارمندان را مطلع می کند و با آنها به مشورت و تبادل نظر می پردازد
ممانعت از ریسک و پروسه های مدیریت ریسک را تحقق می بخشد
پروسه های عمل گر استاندارد را در جایی که لازم باشد توسعه می دهد

برای هر هدف معین به فراهم نمودن اطلاعات، دستورالعمل و آموزش می پردازد
پروسه های را برای گزارش یا ارائه سود تکمیل می کند.
به تکمیل و آزمایش طرح های حوادث متحمل آینده (مدیریت حادثه) می پردازد
به تکمیل پروسه های مدیریت پس از حادثه و استراتژی های اصلاحات می پردازد
(4) سنجش و ارزیابی: به اندازه گیری شاخص های عملکرد OHS که در فرایند برنامه ریزی تعیین شده می پردازد
به اندازه گیری میزان تحقق استانداردهای تعیین شده می پردازد

به اندازه گیری کارآمدی و تاثیر کنترل های مدیریت می پردازد
حوادث و سوانح را می سنجد و ارزیابی می کند
به ارزیابی آنچه که شما در مقابل اداف اصلی بدست آورده اید می پردازد
(5) بازنگری و اصلاحات: در بازنگری عملیات سیستم و اهداف برنامه OHS می پردازد
به شناسایی حوزه های که نیاز به اصلاحات دارند می پردازد
به طراحی و تکمیل و تحقق عمل اصلاحی می پردازد

به بررسی کارایی برنامه هایی (کارهایی) اصلاحی می پردازد
این رویکرد کلی برای مدیریت سلامت و ایمنی در CSU چه در سطح واحد و یا بطور مرکزی در نمودارهای بالا و در مطالب راهنمای زیر به تفصیل آمده است.

فرهنگ ایمنی و تعهد
فرهنگ ایمنی
عملکرد سلامت وایمنی از سازمانی به سازمان دیگر می تواند بسیار متفاوت باشد. چرا بعضی سازمانها، پی در پی عملکردهای بهتری نسبت به سازمانهای دیگر دارند. چرا نگرش بعضی سازمانها و حتی کشورها نسبت به سلامت و ایمنی کاملا متفاوت از دیگران است؟
اساسی ترین عامل که بر عملکرد سلامت و ایمنی تاثیر می گذارد همان چیزی است که به آن فرهنگ ایمنی اطلاق می گردد. در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها به فرهنگ درون سازمانی بسیار علاقمند شده اند زیرا آنها تاثیرش را بر عملکرد کلی دریافته اند. در همین ترتیب مدیران سلامت و ایمنی به ارتباط میان فرهنگ و عملکرد ایمنی علاقمند می شوند.
تعهد نسبت به فرهنگ ایمنی
در بسیار از سازمانهای تجاری بیشترین تاثیر بر روی فرهنگ از طرف «پیغام از سوی مقامات بالا» می باشد. مدیران ارشد و رئسای اجرایی سیکنال آنچه را که از کارمندان و سازمان انتظار دارند می فرستند. نکته ی مهم برای متعهد نمودن مدیریت ارشد، دخالت مدیریت در OHS افزایش آگاهی مدیریت نسبت به OHS و متعهد نمودن مدیریت نسبت به ارزشهای OHS و با هدف نهایی محل کار عاری از آسیب دیدگی می باشد.
اینکه انتظار داشته باشیم که تمام کارمندان، دانشجویان و بازدید کنندگان CSU در پایان روز در وضعیتی یکسان با شروع روزشان به خانه رود توقع زیادی نیست. هر گونه تغییرمانند جراحت یا بیماری غیر قابل قبول است.

حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
اگر مسیر ارتباط ارشد بسته شده باشد و افراد صاحب اختیار در مدیریت OHS وجود نداشته باشند در این صورت حفظ فرهنگ ایمنی موفق در سازمان مشکل می باشد. همانطور که برای اطمنیان از برآورده شدن اهداف سازمان در حوزه هایی مثل مالی، منابع انسانی، خرید، مدیریت ابزار و فعالیتهای برنام آموزشی قدرت از بالا به پایین محول می گردد بنابراین لازم است که عملکردهای OHS به افراد محول گردد و افراد در قبال آن مسئول باشند.
(مقامی) فردی که مسئولیتهای OHS به او محول شده باید به همان گونهای عمل کند

 ای از سیاست ها بیانیه ها، پروسه ها، قوانین و دستورالعمل مکتوب می باشد که به محض محول شدن به فرد دیگر مدیریت باید دارای نوعی سیستم ارزیابی شود تا میزان تبعیت و مسئولیت هر فرد را بسنجد و این احتمالا مهمترین پیغامی است که یک مدیر می تواند به مدیریت ارشد خودش بگوید.
همچنین مدیر باید در مورد اصول برتری ایمنی با مدیریت ارشد به تبادل نظر بنشیند و موافقت آنها را در موارد زیر بدست آورد.
• از تمام جراحت های در محل کار می توان جلوگیری کرد و تمام خطرها را می توان کنترل نمود.
• مدیریت در قبال OHS پاسخگو و مسئول می باشد.
• بازرسی سیستم مدیریت OHS باید بطور منظم انجام گردد.
• نقص ها باید به سرعت رفع گردد
• آموزش اصول ایمنی برای تمام رده های کارمندان لازم می باشد.
• ایمنی باعث افزایش ارزش شده و هزینه ای اضافه نمی باشد.
هدف از فرهنگ ایمنی
هدف اساسی، گسترش فرهنگ ایمنی است و در سازمانی با این شعار اساسی که هیچ جراحتی قابل قبول نمی باشد. تمام سطوح سازمان با کمک مدیریت ارشد و با به روز نمودن آمار حوادث و جراحت و نتایج بررسی ها و توصیه های بعدی برای رسیدن به هدف که همان جلوگیری از حادثه است باید بگوشند.
سیستم OHS باید برای کسب نتیجه تلاش کند و از صنایع قابل قیاس و یا از آمار برای مقیاس صنعتی کمک گرفته تا داده ها را با آنها مقایسه کند.
همچنین در طول یک دوره زمانی، داده های در مورد هزینه های سوانح و جراحت شامل مقدار هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، میزان متوسط زمان از دست رفته و میزان وقوع و تکرار حادثه باید جمع آوری گردند.

تعهد و سیاست
دانشگاه چارلز استوارت دارای سیاست OHS می باشد که بر امضای معاون دانشگاه رسیده و دانشگاه را متعهد به فراهم نمودن محیطی ایمنی و سالم برای کارمندان و دانشجویان و بازدید کنندگان می کند. اگر چه که مسئولیت کلی بر روش معاون دانشگاه می باشد. اما تمام سطوح مدیریت دانشگاه مسئولیتهای ویژه ای را بر عهده دارند به علاوه، تمام کارمندان و دانشجویان دارای مسئولیتهای کلی می باشند که در سیاست «اهداف سلامت ، ایمنی و رفاه شغلی و مسئولیتها» به تفضیل آمده و ضمیمه ی سیاست OHS دانشگاه می باشد.
(شاخص هایی كه نشان دهنده ی تعهدد مدیریت ارشد می باشد)
• داشتن تصور روشنی از OHS پاسخگو می باشند.
• مدیران ارشد در قبال OHS پاسخگو می باشند.
• ماموران ارشد دارای قدرت عمل به عنوان نماینده ی مدیریت در کمیته های OHS محل کار معرفی شده اند.
• نمایندگان کارمندان که در جلسات کمیته OHS و فعالیت های مربوطه حضوردارند حمایت و تشویق می شوند
• میزان مناسب و کافی منابع برای مدیریت OHS تهیه شده است.
• بازنگری تنظیم بر عملکرد OHS هم در سطح واحد و هم بطور کل در سطح دانشگاه انجام می شود.
• OHS تمام زوایای برنامه ریزی دانشگاه دخالت دارد.
• واکنش سریع و قابل مشاهده ای در قبال مسائل جدی OHS دیده می شود
• OHS زمانی مطرح می شود که ما جلسات کارمندان را مورد توجه قرار می دهم
• OHS یک مورد معین از دستور کار جلسات کمیته مدیریت و اجرایی می باشد.
گزارش ساختارها و رویکرد
نمودار«ساختار سازمانی مدیریت سلامت و ایمنی» نشان دهنده ی خطوط گزارش کننده سلامت و ایمنی در دانشگاه می باشد.
شما ذکر می کنید مسیر گزارش معمولی برای مسائل سلامت و ایمنی خواه در واحد و یا در دانشکده از کارمند به ناظران و از نظران به مدیران و از طریق مدیران اجرایی یا رئسای دانشکده به رئیس دانشگاه. دانشجویان نیز توانایی گزارش مسائل را از طریق ناظران (مدرسین مسئول کلاس ها) به همان ترتیب دارند.
خطوط گزارش کننده:

(ساختار سازمانی مدیریت سلامت و ایمنی محیط دانشگاه چارلز استورت)

اگر این رویکرد خلاصه شده به راه حلی رضایت بخش ختم نشود و یاموضوع، مورد بررسی قرار نگرفته باشد پس کارمندان و دانشجویان می توانند از طریق منشی کمیته موضوع را با کمیته OHS محوطه مطرح نمایند. این موضوع باید در برنامه کاری قرار گیرد. لطفا به خاطر داشته باشی

د که کمیته ابتدا خودش را به این صورت توجیه می کند که فرایندهای مدیریت زمان مورد استفاده قرار گرفته و نتوانسته موضوع/ موضوعات مطرح شده را حل نماید و یا نتوانسته راه حل هایی را در یک دروه زمانی مشخص تهیه نماید.
بخاطر داشته باشید که استفاده CSU از کمیته های OHS در «بیانیه مشاوره OHS» مورد تقدیر قرار گرفته است که این بیانیه به امضای معاون دانشگاه رسیده و رای کارکنان را در مورد شکلی از مشاوره OHS که باید در CSU مورد استفاده قرار گیرد گرفته است همچنین از این نمودار می فهمند که چندین کمیته تخصصی وجود دارند که در سطح بالا در مورد مدیریت ایمنی بیولوژیکی و ایمنی در برابر تشعشع ارائه نظر می نماید. منابع انسانی نیز مدیریت کمکهای اولیه را با مدیریت آسیب دیدگی هماهنگ می کند.
در سطح بالاتر دانشگاه و گزارش مستقیم به معاون دانشگاه، «کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)» می باشد. نمودار 2 عناصری را نشان می دهد که کمیته را تشکیل می دهد.

عناصر سازمانی کمیته مدیریت ایمنی و محیط
شكل 2 دانشگاه

كمیته مدیریت ایمنی و محیط

کمیته تخصصی دیگری نیز ایجاد شده تا استادندارهایی را تعیین کند و در مورد مدیریت حوادث اضطراری و بحرانی راهنمایی کند. ساختار این رویکرد در نمودار تحت عنوان «روابط سازمانی EPC» نشان داده می شود که در آن ساختار، ناظر در سیستم های واکنش اضطراری موجب تخلیه ایمن می باشد. جزئیات هدف و رویکرد، در سیاست «سازمان کنترل اضطراری» قرار می گیرد و جزئیات ساختار و پروسه ها در کتاب «(طرح) پلان اضطراری محل» و «کتاب راهنمای حوادث بحرانی

» قرار می گیرد.

روابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)
مدیر اجرایی
منابع انسانی
(EHS)

كمیته برنامه ریزی اضطراری
در تمام دانشگاه

گروه واكنش سریع محوطه
سابقاً به نام – Ecimc

رئیس و ناظر محوطه رئیس محوطه (بوسیله cw مطلع نمی شود)

گروه های واكنش سریع تیم واكنش اضطراری محوطه
محوطه (رئسا)

4-3 بودجه بندی و مراکز هزینه
بسیاری از مسائل سلامت و ایمنی را می توان استفاده از کنترل های اجرایی خوب و منابع در دسترس، بطور موفقیت آمیزی مدیریت کرد. اما مواقعی پیش می آید که به پول نیاز پیدا می کنیم برای مثال خرید ابزار برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از کار با دست.
جدا از تخصیص مرکزی بودجه برای برنامه های خاص ایمنی و سلامت، مثل آموزش روسا در پروسه ها اضطراری و تخلیه ها هیچ وجوه احتیاطی دیگری برای تکمیل بودجه در دسترس نمی باشد بنابراین مهم است که مدیران بودجه با جزئیات بودجه لازم برای ایمنی و سلامتی و اولویت های ارزیابی شده و مقیاس زمانی برای فرستادن طرح های پیشنهادی برای بودجه لازم آشنا شوند. رویکرد استفاه از بازرسی های محل کار و دیگر فرایندهایی که باید بصورت طرح های عملی درآید تا ارزیابی های صحیحی را برای طرح های پیشنهادی بودجه انجام دهد به تفضیل تحت عنوان طرح های عمل OHS مورد بحث قرار می گیرد.
شایان ذکر است که مراکز هزینه به عنوان کمک، برای هزینه های پی درپی سلامت و ایمنی می باشند به فعالیتهای در این جوزه که ویژه ی برنامه «LO24» داده شده است.
5-3 مدیریت و کمیته های مشاوره
دانشگاه دارای چندین کمیته مختص به مدیریت حوزه های خاص سلامت، ایمنی و محیط می باشد همچنین دارای کمیته هایی می باشدکه زمینه را برای ارائه استراتژی ها، سیاست ها و برنامه ها به منظور بررسی مشکلات موجود و مسائل بوجود آمده فراهم می کند.
کمیته های مدیریتی که در جدول زیر آمده نقشی فراتر از مشورت دارند و وظیفه

کنترل یا مدیریت را برعهده دارند. کمیته های تخصصی در حوزه ی تشعشع و زیست ایمنی بر فعالیتهای تدریس و تحقیق کنترل می نمایند.
کمیته های مدیریت

نام کمیته وظیفه پشتوانه
کمیته مدیریت محیط و ایمنی در امر مدیریت محیطی و ایمنی دانشگاه و برای داشتن رویکردی نظارتی و جامع به معاون دانشگاه مشاوره می دهد مصوبه و قوانین OHS، مصوبات و قوانین مختلف محیطی و سیاستهای و راهبردهای CSU
کمیته برنامه ریزی در مواقع اضطراری (EPC) استانداردهایی را تعیین می نماید و در مورد بررسی موقعیتهای اضطراری مختلف در دانشگاه راهنمایی می کند سیاستهای CSU و پروسه های حوادث اضطراری در سایت و کتاب برنامه ریزی و کتاب راهنمای حوادث بحرانی AS3745
کمیته ایمنی در برابر تشعشع تشعشع را در فعالیتها و تحقیقات

دروه کارشناسی و کارشناسی ارشد کنترل می نماید مصوبات و قوانین کنترل تشعشع که EPA آنها را اجرا می کند و کتاب راهنمایی ایمنی در برابر تشعشع CSU
کمیته زیست ایمنی ایمنی بیولوژِیکی را در فعالیتها و تحقیقات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد کنترل می نماید زیر نظر کمیته مشاوره ژنتیکی و سیاستهای CSU
گروه واکنش سریع تولید طرح های مبتنی که بر محوطه دانشگاه که بر اساس استانداردهای تعیین شده و راهنمایی از سوی EPC می باشد همانطور که در Albury کمیته برنامه ریزی در مواقع اضطراری وجود داشت در محوطه های Bakhursl و Wagga Wagga نیز هست
کمیته های مشاوره
کمیته های OHS محوطه دانشگاه شامل نگهبان محوطه در محوطه های Bathurst,Albury-Wodonga,Wagga Wagga, Bubbo می باشد به مدیر اجرایی بخش منابع انسانی در مودر سیاست و برنامه های کنترل مسائل OHS محوطه دشانگاه ماشوره می دهد و مکانیزمی را برای ارتباط و رای زنی میان داشنگاه و کارمندان و دانشجویان فراهم می کند مصوبه و قوانین OHS که Work Cover NSW آن را اجرا می کند و همچنین سایتها و راهبردهای OHS در CSU شامل سیاست نگهبان محوطه دانشگاه می باشد

کمیته های که در کل دانشگاه کار می کنند شامل موارد زیر میباشند.
• کمیته مدیریت ایمنی ومحیط
• کمیته زیست ایمنی
• کمیته برناه ریزی در مواقع اضطراری
• کمیته ایمنی در برابر تشعشع
کمیته های که در محوطه دانشگاه عمل می کنند شامل موارد زیر می باشند
• کمیته های OHS محوطه دانشگاه
• گروه های واکنش سریع محوطه
برنامه ریزی و کنترل در مواقع اضطراری
مفهوم:
نکته اساس در آمادگی و کنترل در مواقع اضطراری نجات جان انسانها می باشد نه حفاظت از ابزار و تجهیزات
شرح مختصر استاندارد استرالیا
حداقل استاندارد برای آمادگی و کنترل درمواقع اضراری در استاندارد استرالیا AS3745 تحت عنوان«سازمان کنترل درمواقع اضطراری و پروسه های موردنیاز برای ساختمانها، سازمانها و محل های کار» آمده است. برای اینکه مطمئن شویم وقتی حوادث اضطراری روی می دهد، می توان تمام واکنش های مربوطه را پیش بینی و کنترل نمود لازم است که کارمندان معینی، برای انجام

واکنشهای سریع سازماندهی شوند و تمام کارمندان (و دانشجویان) برای روبرو شدن با اینچنین اعمالی آموزش ببنیند این اعمال از روی برنامه انجام می شود. شیوه های که برای کنترل موقعیتهای اضطراری اتخاذ می گردد باید در دانشگاه بوسیله حوزه ی عملیاتی با جغرافیای مختلف و مدیریت در سطح واحد اتاندارد گردد.
موقعیت کنونی CSU
در تاریخ 29 سپتامبر 1997 معاون دانشگاه با تصویب سیاست کنترل اضطراری سازمان، EPC راری در داخل دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.
نمودار 3 تحت عنوان «بروابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری» را برای مشاهده ساختار سازمانی و مدیریت اضطراری ملاحظه نمایید.
پیش از تاسیس EPC، رویکرد واکنش سریع در CSU برای تهیه طرح تخلیه اضطراری و ثبت نام کارمندان برای شرکت دراین طرح به هر منطقه ای که عملیات درآن انجام می شد نیاز داشت اما برای تمام مناطق طرح تهیه نشد و حتی آن مناطقی که برایشان طرح تهیه گردید دارای جزئیات و کارکردهای بسیار زیادی بودند اکثر طرح های یا هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفتند و یا بطور منظم آزمایش نشدند.
ساختار کنونی سازمان اورژانس دارای سرپرست ارشدی می باشد که در صورت نبود این سرپرست ارشد در هر محوطه جانشینی را به منطور کنترل اوضاع منصوب می نماید. هر ساختمان و یا هر گروه از ساختمان ها دارای سرپرستی می باشند که در این سایتها بر کنترل اورژانسی نظارت می کنند.
و سرپرستانی که در این ساختمانها برای حوزه های خاصی منصوب شده اند به سرپرست ساختمان کمک می کنند و در صورتی که کنترل اورژانسیس واضطراری مانند تخلیه لازم باشد، اساتید کلاسها در کلاسهای درس نقش سرپرست راانجام می دهند. تمام سرپرستان به منظور اطمینان از در دسترس بودن آنها در هنگام وقوع حادثه اورژانسی دارای جانشنیانی می باشند پرسنل امنیتی بعد از وقت کاری نقش سرپرست را به عهده می گیرند کارمندان دیگری مانند مامورین کمکهای اولیه و نمایندگان رسانه ها در ساختمان وجود دارند و در صورت لزوم مانند پیکهای ارتباطی می باشد.
شناسایی سرپرستان
استاندارد استرالیا ملزم می نماید که هر سرپرست با کلاه ایمنی رنگی مشخص گردد و زمانی که در فرایندهای آموزشی و تمرین قرار می گیرد، کارمندان دانشجویان و بازدیدکنندگان را قادر می سازد تا به دستورالعمل هایی که این پرسنل قابل شناسایی می دهند عمل نمایند رنگهایی که بکار می رود عبارتند از:
سرپرست ارشد و جانشین او = سفید
سرپرست ساختمان = زرد

سرپرستان = قرمز
ماموران کمکهای اولیه = سبز با راههای سفید
ناظرین = آبی
استراتژی تحقق
با کنترل بیش از 300 ساختمان EPC بر اساس میزان ریسکی که هر ساختمان دارد، بر روی، انتصاب آموزش و تجهیز سرپرستان کار می کند این لیست تحت خطر را بخش مدیریت ابزار و تجهیزات، مدیر تجهیزات OHS تهیه می کند. این وظیفه بسیار بزرگی می باشد و سالها طول خواد کشید تا تکمیل گردد. در این میان، واحدهایی که برای انتصاب سرپرست انتخاب نشده اند، می تواند بر اساس الگو«طرح اورژانسی سایت» طرح تخلیه اورژانسی را آماده کند و کارمندان ا برای

کمک در تخلیه اورژانسی ثبت نام نمایند.
مدیریت حوادث بحرانی
به منطور ایجاد شیوه ای پیوسته تر برای مدیریت موارد اضطراری وحداث بحرانی، سرپرست ارشد هر محوطه بزرگ مسئول واکنش های در مقابل حوادث اضطراری وبحرانی می باشد. در این شویه به سرپرست ارشد به عنوان ناظری می نگرند که هم بر اعمال زیر دستان در تیم واکنش اضطراری وهم در گروههای واکنش بحرانی که برای مواجهه با مشکلات موجود لازم است، نظارت می کند. کار سازماندهی منابع به منظور فراهم آوردن عکس العمل های مناسب بر عهده ی فرماندهان تیم می باشد. این عمل، سرپرست ارشد را از جزئیات نشان دادن واکنش رها کرده و او را به سوی نقشی استراتژیک تر در ارزیابی اقتضا و کارایی کاربرد منبع می کشاند. بطور کلی، حادثه بحرانی به عنوان واقعه ای وحشتناک تعریف می شود که رنج جسمی و ریا عاطفی بر کارمندان و ریا دانشجویان وارد کردهو ممکن است فراتر از دامنه ی تجربیات افرادی باشد که تحت تاثیر آن حادثه قرار گرفته اند. یک حادثه بحرانی در داخل و یا خارج از محوطه دانشگاه روی می دهد. به عبارت دیگر، این سیاست تنها به حوادثی که در داخل محوطه دانشگاه روی می دهد محدود نمی شود.
در ارزیابی یک حادثه هم واکنش فرد یا افرادی که مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته اند و هم دامنه ی گسترده تری را که بر اعضای جامعه دانشگاهی تاثیر گذاشته است را باید مد نظر قار داد. همچنین باید به یاد داشته باشیم که افراد نسبت به حوادث واکنشهای آنی و طولانی مدت متفاوتی نشان می دهد.
باید به حادثه بحرانی به عنوان حادثه ای نگریست که جامعه دانشگاهی یا هر بخش آنرا تحت استرس شدید قرار می دهد. در ارزیابی حادثه بحرانی، باید به فاکتورهای غالب و خلق و خوی کارمند یا دانشجو در زمان حادثه توجه ویژه نمود. برای مثال، اگر حادثه ی بزرگی مثل خراکباری یا حمله در یک ساختمان خاص روی داده است که بعد از آن یک حادثه ی کوچکتر مثل سرقت جزئی در همان ساختمان روی دهد. با توجه به اینکه خلق افراد تحت تاثیر حادثه اول قرار گرفته، حادثه جزئی دوم استرس بیشتری را ممکن است برای این افراد وارد کند. در این مورد حادثه دوم به عنوان حادثه بحرانی تلقی می گردد با وجود اینکه سرقت جزئی بسیار کم اهمیت تلقی می شود.
نمونه هایی از حوادث بحرانی
• هر گونه فاجعه، شبه فاجعه یا حادثه ای که شدیدا بر روی تعدادی از کارمندان و یا دانشجویان تاثیر گذاشته
• حوادث راندگی جدی
• قرص مسموم کننده
• عمل تروریستی
• بی نظمی اجتماعی/حمله و یا عملیات مسلحانه
• قتل یا خودکشی شامل دانشجویان/ کارمندان و اعضای خانواده شان
• حمله و تجاوز جسمی و جنسی

• آسیب دیدگی و یا مرگ یکی از همقطاران
• آتش سوزی، انفجار، بمب گذاری
• سرقت مسلحانه یا نافرجام
• تهدید کارمندان/ دانشجویان به خشونت
• سرقت بزرگ یا خرابکاری
• خطر سرایت به HIV
• حوادث شامل آزار و سوء رفتار با بچه ها
• حوادثی که در آن مناظر، صداها یا بوها ناراحت کننده می باشند.
• طوفان / بلایای طبیعی

7-3 مدیریت آسیب دیدگی وغرامت
بازگشت زود هنگام به کار
مدیریت آسیب دیدگی در محل کار و مصوبه غرامت به کارگران (1998) بهبود کارگر آسیب دیده را کلید کاهش هزینه ها می داند حمایت از این شیوه و رویکرد ما را به این شناخت می رساند که طرح مفید بازگشت زود هنگام به کار درمقابل بهبودی از طریق استراحت، باعث می شود که کارگران آسیب دیده سریعتر به توانایی های پیش از آسیب دیدگی شان باز گردند. تمام طرفها حتی کارگر آسیب دیده دوست دارند که هر چه سریعتر به وضعیت پیش از آسیب دیدگی برسند در پاراگرافهای بعدی به به تفضیل به شیوه قانونی اتخاذ شده توسط CSU می پردازیم.
مدیریت غرامت به کارگران
سیاست
سیاست توانبخشی و بهبود CSU که در سپتامبر 1994 تصویب گردید به تفضیل در مورد شیوه و رویکرد مدیریت بازگشت به کار و غرامت کارگران در دانشگاه توضیح می دهد. این سیاست در سال 2005 جایگزین سیاست بازگشت به برنامه کاری می گردد. اصول سیاست بازگشت به کار شبیه سیاستی است که جایگزینش می شود.
مدیریت آسیب دیدگی و بازگشت به برنامه کاری
هدف از مدیریت افراد آسیب دیده و بازگشت به برنامه کاری
• ممانعت از آسیب دیدگی و بیماری ناشی از کار از طریق ایجاد محیط کاری سالم و ایمن
• کارمندانی که به دلیل کارشان دچار بیماری و آسیب دیدگی شده اند، هر چه سریعتر به کار بازگردند.
• آغاز هر چه سریعتر بهبودی و توان بخشی شغلی بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار
• تسهیل در امر بازگشت به کار بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار
• فراهم نمودن کار مفید و سازنده به عنوان بخشی از فرایند بازگشت به کار و به گونه ای که هماهنگ با توصیه پزشکی باشد.
• ایجاد توان بخشی شغلی به گونه ای که با توصیه های فرد توان بخش هماهنگ باشد.
• مشاوره با کارکنان از طریق کمیته های OHS محوطه و مشاوره با نماینده ای از اعضای کارکنان به منظور حصول اطمینان از موثر بودن بنرامه های بازگشت به کار
• حصول اطمینان از اینکه شرکت در برنامه بازگشت به کار بدلیل بیماری یا آسیب دیدگی مربوط به کار به کارکنان آسیب وارد نمی کند و به آنها ضرر نمی رساند.
Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
کارمند یکی از اداره های منابع انسانی که آموزش منناسب دیده است. نقش Coordinator بازگشت به کار را به عهده خواهد گرفت
این Coordinatorها عبارتند از:

در محوطه Albury-wodonga تلفن رئیس منابع انسانی60519912(02)
در محوطه Bathurst (که شامل Goulbum,Canberra نیز می شود) تلفن مامور منابع انسانی (مدیریت آسیب دیدگی) 69334132(02)
برای هر محوطه وظیفه Coordinator های بازگشت به کار عبارت است از:
• روباط و ارتباطات را برقرار می کندو به بررسی کارکنان آسیب دیده، پزشک (پزشکان)، ناظر، فردتوان بخش و نماینده منصوب شده می پردازد
• بامشورت با افراد مهم، طرح های بازگشت به کار را آماده می نماید.
• وظایف مناسب دیگر را در صورتی که نیاز باشد شناسایی کرده و اطلاعات درباره ی گزینه های مختلف محل کار را در اختیار پزشک معالج معرفی شده و یا فرد توان بخش قرار می دهد.
• پیشرفت و تاثیر درمان، طرح های بازگشت به کار و خدمات وتوان بخشی را تحت کنترل قرار میدهد.
• به مدیریت وحفظ پرونده های محرمانه مدیریت آسیب دیدگی که در کنار قوانین و راهنماهای مربوطه قرار دارند وثبت شده اند می پردازد
• به منظور تامین نیازهای کارکنان آسیب دیده و برای تسهیل و هماهنگ نمودن خدمات لازم برای برآوردن این نیازها با افراد مهم وکلیدی ارتباط بر قرار می کند.

مدیریت وضعیت
برای حصول اطمینان از اینکه بازگشت به سرکار هر چه زودتر شروع می شود اعمال زیر، زمانی که کارمند آسیب دیده تقاضای غرامت کارگران Work Cover می فرستند باید انجام شود.
• هر چه سریعتر باید Coordinator بازگشت به کار مطلع گردد.
• Coordinator بازگشت به کار به کارمند آسیب دیده اطمینان می دهد که هر نوع کمک معقول و منطقی در برآوردن تقاضای Work Cover انجام می شود.
• در صورت اقتضاء Coordinator بازگشت به کار کارمند آسیب دیده را به مننظور ارزیابی و درمان به فرد توان بخش معتبر معرفی شده ارجاع می دهد. ارزیابی به منظور تعیین لزوم بکارگیری خدمات توان بخشی شغلی انجام می شود البته تمام آسیب دیدگی ها و بیماری ها نیاز به برنامه بازگشت به کار ندارد.

• شرکت هر کارمند دربرنامه بازگشت به کار در دانشگاه اختیاری و داوطلبانه می باشد. اما اگر درمورد پروسه های توان بخشی با کارمئد، همکاری و توافق حاصل نشد. غرامت ممکن است پذیرفته شود و وضعیت کشمکش بوجود می آید (به قسمت«کشمکشها» صفحه 20 رجوع شود)
• اگر کارمند آسیب دیده تازه مشاوره کرده و یا ترجیح می دهد که با پزشک معالجه گر وتوان بخ

ش خودش مشاوره کند، Coordinator بازگشت به کار برای اطمینان از نیاز به خدمات توان بخشی شغلی با آنها تماس می گیرد.
• Coordinator بازگشت به کار در مورد هر کارمند آسیب دیده پرونده محرمانه مدیریت وضعیت توان بخشی را تشکیل داده و نگهداری می کند و از دسترسی کارمند به آن اطمینان حاصل می کند.
• کارکنان حق دارند که از نمایندگان معرفی شده بخواهند تا آنها را برای آشنایی وشرکت در فرایند توان بخشی کمک کنند از هر کارمند آسیب دیده سوال می شود که آیا آنها می خواهند نماینده ی مربوطه در برنامه بازگشت به کار شرکت کند یا خیر. اولین تماس را با نماینده معرفی شده، خود کارمند یا در صورت تمایل او، Coordinator بازگشت به کار برقرار می کند.
• کارمندان حق دارند که به نماینده معرفی شده شان اطلاعات مربوط به او را بدهند تا به کارمند کمک کند تا با فرایند بازگشت به کار آشنا گردد و در آن شرکت کند
این اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:
– طرح توان بخشی
– ارزیابی پیشرفت کارمند
– طرح بازگشت به کار و پیشنهاد
– وظایف دیگر
• اطلاعات، به منظور انتقال به نماینده ی معرفی شده، به کارمند داده می شود. یک کپی از هر گونه گزارشات، ارزیابی ها و گواهی هایی که Coordinator بازگشت به کار برای نماینده معرفی شده می فرستد به کارمند نیز داده می شود.
• مسئله محرمانه بودن بوسیله شورای سلامت، ایمنی و توانبخشی صادر می شود و برای همیشه این حکم پا برجا می باشد.
وظایف مناسب
به محض امکان و با داشتن جراحت و یا بیماری مربوط به کار، کارمندان به منظور بازگشت به اشتغال کامل مورد تشویق قرار می گیرند. از کارمندان انتظار می رود در هر بخشی که معمولا کار می کرده اند و یا هر جا که برایشان ممکن است شروع به کار نمایند. در صورتی که کارگران اوضاع بیماری ویا جراحت را وخیم تر کند، هیچ کارمندی نباید کار کند. اگر کارمندان نمی توانند کار معمولی خودشان را انجام دهند، باید تدابیری اتخاذ گردد و هر جا که عملی می باشد و فرصتهای خالی و سرمایه گذاری شده وجود دارد. وظایف مناسب دیگیری را فراهم کند. چنین وظایفی تنها بعداز

مشورت کامل یا تمام طرفهای درگیر در درمان و فرایند توان بخشی فراهم می گردد (یعنی کارمند آسیب دیده، ناظر مستقیم، نمایندگان معرفی شده و ;) جایی که گزینه های استخدام دیگری وجود داشته باشد. وظایف اینگونه خواهند بود.
• طوری انتخاب می شوند تا مناسب محدوددیتهای کارمند باشند.
• موقتی خواهند بود
• برای اطمینان از مناسب بودنشان، Coordinator بازگشت به کار آنها را بازنگری و بررسی می نماید.

• پزشک معالج و فرد توان بخش وظایف را تایید می نمایند.
• باید در جهت توان بخشی کارمند سودمند باشد
• باید مطابق با نیازهای دانشگاه باشد.
همچنین برای کارکنانی که نمی توانند یک روز کامل را انجام دهند در صورت نیاز ساعت کاری محدود برایشان تعیین می گردد برای کارمندانی که وظایف دیگری را آغاز کرده اند. آموزش و نظارت در محدوده ی منابع موجود در بخش فراهم می آید.
زمانی که بر وظایف دیگر توافق حاصل گردید، Coordinator بازگشت به کار آنها را کتبا مشخص می نماید که شامل موارد زیر می باشد:
1 توصیفی از شغل
2 ساعات کاری
3 تاریخ شروع به کار
4 تمهیدات برای بازنگری و بررسی وضعیت
5 تمهیدات پرداخت
6 نام ناظر و تمهیدات لازم برای گزارش مشکلات
Coordinator بازگشت به کار، همکاران و ناظاران را در مورد تمهیدات دیگر مطلع مینماید.
تمهیدات برای وظایف جایگزین الصاق می گردد و تغییرات تنها زمانی که با پزشک معالج و فرد توان بخش کارمند مشورت صورت گیرد.
مدیریت مطالبات
مسئلو منابع انسانی (مدیریت آسیب دیدگی) مسئول نظارت بر مدیریت مطالبات می باشد و این نظارت شالم بازنگری وبررسی و رسیدگی به کلیه مطالبات می باشد تا اطمینان یابد که هزینه ی مطالبات وارد پرونده ی مطابات گردیده و در جریان می باشد وارزیابی مطالبات، واقع بینانه بوده و مطالبات وپیشرفت توان بخشی بطور منظم مورد بررسی قرار می گیرد.
شاخص های میزان کارایی فرایند مدیریت مطالبات.
• در مدت 48 ساعت پس از مطلع شدن از وقوع آسیب دیدگی قابل جبران، بیمه گر را نیز مطلع می کند.
• بعد از تایید آسیب دیدگی، اطلاعات و فرم های ماسب را در اسرع وقت در اختیار کارمند آسیب دیده قرار می دهد.
• در اسرع وقت مدیر و ناظر مربوطه را در جریان وقوع آسیب دیدگی در محل کار قرار می دهد.
• فرم گزارش آسیب دیدگی کارفرما را به بیمه گر می فرستد.
• رابطه حمایتی را با کارمند آسیب دیده حفظ می نماید.
• بطور گروهی در برنامه ریزی بازگشت زود هنگام بکار با Coordinator بازگشت به کار، مدیر فرد آسیب دیده و فرد توان بخش همکار می نماید.
• در حوزه ی مسئولیت، از وضعیت تماتم مطالبات در جریان مطلع می باشد.
• بطور منظم مطالبات را بررسی می کنند.
هدف ازبررسی مطالبات
• بررسی مطالبات در جریان
• جدول اطمینان از اینکه مطالبات بطور نتیجه بخشی مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.
• به نهایی شدن مطالبات شتاب می بخشد
• تمام طرفها را تشویق می کند تا برای اطمینان از تشکیل رویکرد مناسب برای مدیریت مطالبات با هم
ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از انرژي هاي نو در راستاي حفاظت عرصه هاي منابع طبيعي جنگلها و مراتع در جنگلهاي ارسباران مطالعه موردي حوضه ابخيز مردانقم چاي در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از انرژي هاي نو در راستاي حفاظت عرصه هاي منابع طبيعي جنگلها و مراتع در جنگلهاي ارسباران مطالعه موردي حوضه ابخيز مردانقم چاي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از انرژي هاي نو در راستاي حفاظت عرصه هاي منابع طبيعي جنگلها و مراتع در جنگلهاي ارسباران مطالعه موردي حوضه ابخيز مردانقم چاي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از انرژي هاي نو در راستاي حفاظت عرصه هاي منابع طبيعي جنگلها و مراتع در جنگلهاي ارسباران مطالعه موردي حوضه ابخيز مردانقم چاي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 1

چکیده:

جنگلهای ارسباران با وجود دارا بودن تنوع زیستی بالای فون و فلور بدلیل وابستگی های شدید مردم محلی به تامین انرژیهای مورد نیاز خود در حالتخریب و تحلیل است این مطالعه در حوضه مردانقم چای جهت بررسی میزان وابستگی مردم بومی برای تامین مایحتاج وکسب انرژی از محیط و اثرات ان در تخریب جنگلها و مراتع صورت گرفته است نتایج نشان داد که میزان وابستگی اهالی مردم روستایی به اکوسیستم جنگل و مرتع زیاد است تبدیل اراضی جنگلی به کشاورز یکه در حال حاضر بدلیل کاهش حاصلخیزی غیرقابل استفاده گردیده و فاکتورهایی چون برداشت بی رویه چوب سوخت و تهیه علوفه برای تغذیه دام نیز از سایر عوامل تخریب این اکوسیستم ها به شمار می رود رنج بالای وابستگی مردم به جنگل و بهره برداری های غلط از طرف دیگر باعث شروع توالی پس رونده دراین اکوسیستم شده که در حالات شدید فرسایش خاک و تخریب عرصه جنگلی و افزایش گیاهان مهاجم سمی و غیرخوراکی برای دام در جنگل ومراتع رخ داده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Seismic behavior of Double Concave Friction Pendulum bearings and Double Variable Frequency Pendulum isolator در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Seismic behavior of Double Concave Friction Pendulum bearings and Double Variable Frequency Pendulum isolator در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Seismic behavior of Double Concave Friction Pendulum bearings and Double Variable Frequency Pendulum isolator در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Seismic behavior of Double Concave Friction Pendulum bearings and Double Variable Frequency Pendulum isolator در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 10
چکیده:

Multi spherical sliding bearings exhibits adaptive stiffness and adaptive damping behavior because of it’s structure. It means that stiffness and damping changes during different sliding phases .Furthermore, since the sliding displacement shared among multiple surfaces, multi spherical sliding bearings are more economical than the other kinds of bearings. These properties helps designers to have optimized design. DCFP and DVFPI isolators are in multi spherical sliding bearings category. In this study the behavior and force-displacement relationships of these isolator studied and compared. At the end some of the most important factors to design optimization are mentioned


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بنتوز و نقش آن در پايش کيفي پساب هاي صنعتي و کشاورزي در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بنتوز و نقش آن در پايش کيفي پساب هاي صنعتي و کشاورزي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بنتوز و نقش آن در پايش کيفي پساب هاي صنعتي و کشاورزي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بنتوز و نقش آن در پايش کيفي پساب هاي صنعتي و کشاورزي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی های محیط ازجمله مواد آلاینده کشاورزی و صنعتی، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می دهد که با توجه به اصول و قوانین زیست محیطی جایگاه ویژه ای را در عصر جدید به خود اختصاص داده است. بدین منظور امروزه در جهت پایش آلودگی های کشاورزی و صتعتی روش های نوین لحاظ لحاظ می گردد. پایش آلودگی بر اساس شاخص های زیستی یکی از کاربردی ترین روش های تعیین کیفیت آب می باشد. براساس بررسی های صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه، عموماً آلودگی ها از نوع پساب کشاورزی و صنعتی می باشد. در این مطالعه سعی شده است بر اساس شاخص پراکندگی بنتوزهای رودخانه ارس، سطح کیفی آب محدوده تعیین گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 11 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان قم در فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان قم در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان قم در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان قم در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان قم در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در مجله طب نظامی از صفحه 183 تا 189 منتشر شده است.
نام: افكار خودكار و بهزیستی روانی در جانبازان قم
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانبازان
مقاله افكار خودكار
مقاله بهزیستی روانی
مقاله نوع ناتوانی
مقاله شدت ناتوانی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف پژوهش حاضر، برآورد رابطه افكار خودكار و بهزیستی روانی در جانبازان شهر قم با توجه به شدت و نوع آسیب دیدگی بود.
روش ها: 452 جانباز با آسیب دیدگی 25 تا %70 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام دار انتخاب شدند. سپس، «مقیاس افكار خودكار» و «نشانگر بهزیستی روانی» روی شركت كنندگان در پژوهش اجرا شد.
یافته ها: بیشترین رابطه (منفی) افكار خودكار با بهزیستی روانی توسط سه مولفه «رضایت از احساس امنیت و آرامش»، «استانداردها و شرایط زندگی» و «تندرستی» تبیین شد. شدت آسیب دیدگی در ارتباط با نوع آسیب، بر افكار خودكار و بهزیستی روانی تاثیر داشت. اما نوع آسیب بر «افكار خودكار»، «استانداردهای زندگی» و «رضایت از باورهای مذهبی» اثر داشت. شدت و نوع آسیب دیدگی، اثر تعاملی در بهزیستی روانی و سایر مولفه های آن داشتند.
نتیجه گیری: شناخت درمانگری جانبازان برای رهایی از افكار خودكار و همچنین توجه بیشتر به جانبازان شیمیایی و روان شناختی ـ شیمیایی، بهزیستی روانی بیشتری برای جانبازان فراهم می كند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کادر پرستاري بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) اهواز در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کادر پرستاري بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) اهواز در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کادر پرستاري بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) اهواز در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کادر پرستاري بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) اهواز در فایل ورد (word) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی در بین کادر پرستاری شاغل در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)اهواز انجام گرفته است. این مطالعه با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان کادر پرستاری درواحدهای بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اهواز به تعداد 370 نفر می اشد . پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، اطلاعات و داده هاجمع آوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین متغیرهای زمینه ای تنها تحصیلات رابطه معناداری با رضایت شغلی دارد ودر سایرمتغیرها شامل سن ، جنس، تأهل و درآمد رابطه معناداری مشاهده نشد. بر اساس نتایج به دست آمده کلیه متغیرهای مستقل شاملسرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد بین فردی ، اعتماد تعمیم یافته ، اعتماد به نهادها، مشارکت رسمی،مشارکت غیر رسمی و مشارکت مدنی رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته ( رضایت شغلی) دارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,