خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه سلامت سازماني با اثربخشي هنرستانهاي دخترانه شهرستان ساري در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه سلامت سازماني با اثربخشي هنرستانهاي دخترانه شهرستان ساري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه سلامت سازماني با اثربخشي هنرستانهاي دخترانه شهرستان ساري در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه سلامت سازماني با اثربخشي هنرستانهاي دخترانه شهرستان ساري در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 13
چکیده:
نظر به این که بخش قابل توجهی از آموزش و پرورش در مدارس صورت می گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند.مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحواحسن انجام دهند که سازمان های سالم و پویایی باشندهدف اصلی پژوهش حاضر بررسیرابطه سلامت سازمانی با اثربخشی هنرستان های دخترانه شهرستان ساری بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که از روش همبستگی سود جسته است. جامعه آماری دبیران هنرستان های دخترانه شهرستان ساری بودندکه 175 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (OHI) با 47 سئوال به صورت طیف لیکرتی(پنج گزینه ای) و پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیران با 30 سوال به صورت طیف لیکرتی(پنج گزینه ای) بود ، برای آزمون فرضیه هااز روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون ، استفاده شده است ، یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت سازمانی با اثربخشی هنرستان هایدخترانه شهرستان ساری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه معنی داری بین ساخت دهی، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع، روحیه، تأکید علمی و یگانگی نهادی بهعنوان ابعاد سلامت سازمانی و اثربخشی وجود دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه عملکرد لرزهاي قابهاي صلب و نيمه صلب تحت شتاب نگاشتهاي حوزهدور و حوزه نزديک در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه عملکرد لرزهاي قابهاي صلب و نيمه صلب تحت شتاب نگاشتهاي حوزهدور و حوزه نزديک در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه عملکرد لرزهاي قابهاي صلب و نيمه صلب تحت شتاب نگاشتهاي حوزهدور و حوزه نزديک در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه عملکرد لرزهاي قابهاي صلب و نيمه صلب تحت شتاب نگاشتهاي حوزهدور و حوزه نزديک در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تعداد صفحات: 10
چکیده:
قابهای نیمهصلب با اتصالات نیمهصلب پیچی به عنوان یکی از گزینههای جایگزین اتصالات صلب جوشی مورد توجه محققان و مهندسان قرار است. در این مقاله به منظور مقایسه عملکرد لرزهای قابهای صلب و نیمهصلب مدلهای دو بعدی قابهای صلب و نیمهصلب 3 و 6 طبقه 60 % و 70 % به صورت سه دهانه به طول 7 متر ، تحت نرمافزار اپنسیس ایجاد گردید. مدلها بهصورت قابهایی با سه ظرفیت اتصال ساخته شد. آنالیز مودال و آنالیز استاتیکی غیرخطی بر روی مدها انجام شد. همچنین آنالیز دینامیکی قابها توسط هفت شتابنگاشت حوزه دور و هفت شتابنگاشت حوزه نزدیک انجام شد و پاسخ لرزهای قابهای صلب و نیمهصلب شامل دریفت طبقات و برش مقایسه شد. با کاهش ظرفیت اتصالات برش پایه کاهش مییابد اما کاهش پاسخ دریفت به همان نسبی نمیباشد و بایستی قاب نیمهصلب بهینهای طراحی شود کهبا کاهش برش پایه، پاسخ دریفت مناسبی به همراه داشته باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه اعتماد بين فردي، خودكارآمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي در فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه اعتماد بين فردي، خودكارآمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه اعتماد بين فردي، خودكارآمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه اعتماد بين فردي، خودكارآمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي در فایل ورد (word) :

دانلود مقاله رابطه اعتماد بين فردي، خودكارآمدي، پايبندي مذهبي و بخشش با باور هاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه اي در فایل ورد (word) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در دانش و پژوهش در روان شناسی كاربردی از صفحه 53 تا 80 منتشر شده است.
نام: رابطه اعتماد بین فردی، خودكارآمدی، پایبندی مذهبی و بخشش با باور های دنیای عادلانه توزیعی و رویه ای
این مقاله دارای 28 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد بین فردی
مقاله خودكار آمدی
مقاله پایبندی مذهبی
مقاله بخشش
مقاله باور های دنیای عادلانه توزیعی
مقاله باور های دنیای عادلانه رویه ای

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتماد بین فردی، خودكار آمدی، پایبندی مذهبی و بخشش با باور های دنیای عادلانه توزیعی و رویه ای انجام شد. به همین منظور از بین كل اهالی شهر اصفهان (حدود 1000000 نفر) به عنوان جامعه آماری، حدود 500 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش طی نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خودكارآمدی ژاندا، پرسشنامه اعتماد بین فردی محقق ساخته، پرسشنامه پایبندی مذهبی اتكینزو هاودون و پرسشنامه بخشش تامپسون و همكاران بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام بررسی شده است. نتایج نشان داد از بین كلیه متغیر های پژوهش در رگرسیون همزمان فقط اعتماد بین فردی دارای توان پیش بینی معنا دار برای باور های دنیای عادلانه توزیعی و اعتماد بین فردی و نیز خودكارآمدی و توسل به نیرو های مافوق بشری دارای توان پیش بینی معنا دار برای باور های عادلانه رویه ای می باشند. در رگرسیون گام به گام در گام اول اعتماد بین فردی و در گام دوم توسل به نیرو های مافوق بشری دارای توان پیش بینی معنا دار برای باور های دنیای عادلانه توزیعی بودند و برای باورهای دنیای عادلانه رویه ای در گام اول اعتماد بین فردی، در گام دوم توسل به نیرو های مافوق بشری در گام سوم خودكارآمدی، در گام چهارم بخشش دیگران و در گام پنجم بخشش خود دارای توان پیش بینی معنا دار بودند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي روش هاي مختلف جباران ساز موازي توان راکتيو مبتني بر مبدل تمام پل متوالي در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي روش هاي مختلف جباران ساز موازي توان راکتيو مبتني بر مبدل تمام پل متوالي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي روش هاي مختلف جباران ساز موازي توان راکتيو مبتني بر مبدل تمام پل متوالي در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي روش هاي مختلف جباران ساز موازي توان راکتيو مبتني بر مبدل تمام پل متوالي در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از این روش ها که برای کنترل توان راکتیو شبکه به کار می رود STATCOM است در توان ها و ولتاژهای بالا برای کاهش هارمونیک خروجی در نتیجه کاهش فیلتر خروجی و نرخ تحمل ولتاژ کلیدهای مبدل STATCOM از چند مبدل 6 پالسه سه سطحی که به صورت سری با هم می باشند استفاده شده است مشکل این روش نیاز به ترانسفورماتورهای کوپلاژ می باشد که وجود این ترانسفورماتورها باعث افزایش حجم و هزینه سیستم می باشد همچنین به دلیل افزایش حجم و هزینه استفاده از ترانسفورماتورهای کوپلاژ دسترسی به تعداد سطوح بالا تر دارای محدودیت می باشد برای حذف تراسفورماتورهای کوپلاژ همچنین دستیابی به ولتاژ خروجی چند سطحی می توان از اینورترهای چند سطحی استفاده نمود در این مقاله به بررسی روش های کنترلی پرداخته و روش مناسب به منظور راحتی در پیاده سازی دیجیتالی و متعادل نگه داشتن ولتاژ خازن های لینک DC بررسی می شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي نقش تجاري سازي دانش و فناوري در دانشگاه ها در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه تطبيقي نقش تجاري سازي دانش و فناوري در دانشگاه ها در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه تطبيقي نقش تجاري سازي دانش و فناوري در دانشگاه ها در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه تطبيقي نقش تجاري سازي دانش و فناوري در دانشگاه ها در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
تعداد صفحات: 13
چکیده:
فرایند تجاری سازی، یک فرایند ساده و خطی نیست بلکه فرآیندی پیچیده و متاثر از عوامل متعدد زیرساختی، فناوری، کسب وکار، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و ; است، عواملی که هرکدام می تواند از یک سو عامل موفقیت تجاری سازی باشد و از سوی دیگر مانع موفقیت آن باشد. تجاری سازی یکی از روشهایی است که می توان به وسیله ی آن علم را به اقتصاد گره زد؛ با فرض این که علمی موجود بوده و اقتصادی که پذیرای آن باشد. در مقاله حاضر ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط به نقش تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه ها، پس از بررسی نتایج تحقیقاتتجربی، به استخراج شباهتهای بین آنها شامل اهمیت تجاری سازی دانش و تکنولوژی دانشگاه ها، شرایط محیطی، الزامات تجاری سازی دانش، مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه، توانمندی ها و مهارتهای فرد/ افراد و مکانیزم های تجاری سازی دانش پرداخته شد. در پایان نتیجه گیری شده است که موفقیت بخش دانشگاهی در تجاری سازی مستلزم فراهم بودن شرایط و پیش نیازهای مهم ومختلفی در بخش دانشگاهی، بخش صنعت و محیط اقتصادی اجتماعی حاکم بر این دو بخش است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرات هيدروپرايمينگ روي توان جوانه زني و استقرار گياهچه سويا در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات هيدروپرايمينگ روي توان جوانه زني و استقرار گياهچه سويا در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثرات هيدروپرايمينگ روي توان جوانه زني و استقرار گياهچه سويا در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرات هيدروپرايمينگ روي توان جوانه زني و استقرار گياهچه سويا در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
آزمایشات گلخانه ای و آزمایشگاهی در قالب طرح CRD در سال 1390-1391 اجرا شدند. جهت ارزیابی اثرات پیش تیمار کردن بذر با آب مقطر روی توان جوانه زنی و استقرار گیاهچه سویا، دانه ها به 5 دسته فرعی تقسیم شدند که یکی از آنها بعنوان شاهد (بدون خیساندن) و 4 نمونه دیگر در آب مقطر خیسانده شدند به مدتهای 6، 12، 18، 24 ساعت و سپس تا رسیدن به رطوبت 30 % خشکانده شدند. تحلیل واریانس برای داده های آزمایشگاهی نشان داد که پیش تیمار کردن با آب به طور قابل ملاحظه ای میزان رویش و وزن ریشه ها را در مقایسه با سایر پردازشهایدانه بالاتر بود و به طور چشمگیری میزان متوسط جوانه زنی و وزن خشک ریشه و گیاهچه را بهبود بخشید و هدایت الکتریکی دانه هایپیش تیمار شده در مقایسه با دانه های شاهد کاهش یافت که این موجب ارتقا و بهبود جوانه های دانه های خیساندن شده شد. تقویت دانه های سویا به هیدروپرایمینگ بیشترین برآمدگی گیاهچه را در 18 ساعت نشان داد. بنابراین هیدروپرایمینگ میتواند به عنوان روش ساده چهت ارتقا و بهبود رویش دانه و استقرار گیاهچه سویا استفاده شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي بيان دوژن سيستم ترميم ماده ژنتيکيMSH2 و 1 XRCC در مبتلايان به گرفتگي و بازگرفتگي عروق خوني در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي بيان دوژن سيستم ترميم ماده ژنتيکيMSH2 و 1 XRCC در مبتلايان به گرفتگي و بازگرفتگي عروق خوني در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي بيان دوژن سيستم ترميم ماده ژنتيکيMSH2 و 1 XRCC در مبتلايان به گرفتگي و بازگرفتگي عروق خوني در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي بيان دوژن سيستم ترميم ماده ژنتيکيMSH2 و 1 XRCC در مبتلايان به گرفتگي و بازگرفتگي عروق خوني در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 1
چکیده:
مقدمه: بیماری عروق کرونری مهمترین عامل مرگ در جهان به شمار میرود.عمده مبتلایان دچار انسداد عروق کرونری(stenosis)میباشند که از راه های مختلفی همچون کارگذاری فنر یا استنت تحت درمان قرار میگیرند. با وجود اثربخشی این روش, انسداد مجدد عروق(restenosis)طی 4 تا 6 ماه پس قراردادن فنر در گروهی از بیماران، همچنان به عنوان یکی از چالشهای این روش درمانی پیش روبوده و پیشرفت های صورت گرفته در شناسایی مکانیسم مولکولی دخیل در این انسداد مجدد نیز تا حدود زیادی ناشناخته مانده است. مطالعات پیشین حاکی از وجود آسیبهایDNAدر سلولهای جداره رگ و سلول های تک هسته ای خون محیطیPBMCs اینافراد میباشد. بدین منظور در این پژوهش برای اولین بار به بررسی وضعیت بیان دو عضو مهم مسیرترمیم ماده ژنتیکی به نام های MSH و 2 XRCC1پرداخته شده است روش: سلول هایPBMCsدو گروه 20 نفره از افراد مبتلا بهrestenosis و stenosisخالص سازی وRNAکل آنها استخراج شد. بیان ژنهای 1MSH و 2 XRCCنسبت به کنترل داخلی بتا اکتین با استفاده از تکنیکReal-time PCRمورد بررسی قرار گرفت. نتایج: با استفاده از تستKolmogorov-Smirnov مشخص شد که بیان ژنهایMSH و 2 XRCC1 در هر دو گروه از توزیع نرمالپیروی میکندP<0.05داده های حاصل ازReal-time PCRنیز نمایانگر تفاوت بیان محسوس ژن ها در میان دو گروه هستندبحث: نتایج ما گویای نقش سیستم ترمیم و کارایی اجزای آن در ایجاد و پیشبرد مکانیسم گرفتگی و بازگرفتگی عروق خونی هستند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر افزودني ها بر کامپوزيت هاي مولايتدر زيرکونياي حاصل از تف جوشي واکنشي در فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر افزودني ها بر کامپوزيت هاي مولايتدر زيرکونياي حاصل از تف جوشي واکنشي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر افزودني ها بر کامپوزيت هاي مولايتدر زيرکونياي حاصل از تف جوشي واکنشي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر افزودني ها بر کامپوزيت هاي مولايتدر زيرکونياي حاصل از تف جوشي واکنشي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

در این تحقیق از پودر آلومینا و زیر کن به عنوان مواد اولیه جهت ساخت کامپوزیت های مولایت- زیرکونیا از طریق تف جوشی واکنشی استفاده شد. جهت بررسی اثر افزودنی ها، (0 و 0/25 و 0/5 و 0/75 و 1 درصد وزنی) ایتریا و منیزیا به دوغاب مواد اولیه افزوده شد. سپس نمونه های حاصل از روش ریخته ری دوغابی، در دمای 1600 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت تف جوشی شدند. فازها و ریز ساختار های حاصل توسط دستگاه پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند و سپس دانسیته نمونه ها محاسبه شد. نتایح نشان داد افزودنی ها تاثیر بسیاری بر میزان فاز زیر کونیایی تتراگونال، ریز ساختار و خواص این کامپوزیت ها دارند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين نقش گياه لويي(Typha Latifolia) ورسوبات در پالايش و تجمع زيستي فلز سرب در رود خانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان، پاييز در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين نقش گياه لويي(Typha Latifolia) ورسوبات در پالايش و تجمع زيستي فلز سرب در رود خانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان، پاييز در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين نقش گياه لويي(Typha Latifolia) ورسوبات در پالايش و تجمع زيستي فلز سرب در رود خانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان، پاييز در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين نقش گياه لويي(Typha Latifolia) ورسوبات در پالايش و تجمع زيستي فلز سرب در رود خانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان، پاييز در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: 10
چکیده:
رودخانه شاوور در شمال غرب استان خوزستان واقع است. افزایش فعالیتهای کشاورزی، آلودگی نفتی، ورود فاضلابهای شهری و درمانی شهرستان شوش موجب آلودگی رودخانه به فلزات سنگین می شوند. جهت بررسی نقش گیاه لویی درتجمع و پالایش فلز سرب پنج ایستگاه)بستگی به وضع آلاینده ها(که هر کدام حاوی سه تکرار انتخاب شد. هضم نمونه های رسوب با استفاده از روش) ASTM,9666 ( و هضمنمونه گیاهی با استفاده از روش) Yap,9668 ( انجام شد. دامنه میانگین)میانگین چهار فصل( غلظت فلز سرب 9336 تا 3341 و در گیاه لویی بین 5350 تا 5300 میلی گرم بر کیلو گرم وزن خشک می باشد. مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری در غلظت فلز سرب در ایستگاه های مختلف وجود دارد (p<6361) . ولی میانگین غلظت فلز در گیاه و رسوب در فصول مختلف اختلاف معنی داری وجود ندارد(p>6361) و تغییر فصول تاثیری در میانگین غلظت سرب در گیاه لویی و رسوبات وجود ندارد. در بررسی رابطه بین میانگین غلظت فلز سرب در رسوبات و میانگین آن در گیاه مدل رگرسیونی نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد P<6361) و .(r=33 مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار شاخص تجمع (BCF) ) فلز مربوط به بافت ریشه ) 633 و کمترین مقدار آن در برگ ) 6390 ( می باشد و بیشترین ضریب انتقال (TF) مربوط به بافت ساقه ). 630 ( می باشد و ضریب انتقال فلز سرب در گیاه در حد متوسط است. همچنین میانگین غلظت فلز سرب در رسوب ریشه ساقه برگ می باشد. و می تواند ناشی از خاصیت جا به جایی کم این عنصر باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر صفات مورفولوژيک آويشن باغي در فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر صفات مورفولوژيک آويشن باغي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر صفات مورفولوژيک آويشن باغي در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر صفات مورفولوژيک آويشن باغي در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی این تحقیق در سال 1389 در شهر قدس اجرا گردید این تحقیق با استفاده از اسپلیت پلات در زمان و با طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد فاکتور اصلی شامل 5 سطح کود نیتروژن (0، 40، 80، 120 و 160 کیلوگرم در هکتار اوره) و فاکتور فرعی عداد چین بود. در مرحله گلدهی اقدام به برداشت نهایی گردید نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر بلوک بر ارتفاع گیاه ،عملکرد سرشاخه گلدار در سطح یک اختلاف آماری داشت اثر عامل اصلی (مقادیر مخلف کود) بر صفات ارتفاع گیاه، تعداد پنجه ، تعداد ساقه گلدار و عملکرد سرشاخه گلدار در سطح یک درصد معنی دار بود اثر عامل فرعی (چین) بر ارتفاع گیاه و تعداد ساقه گلدار در سطح یک درصد و تعداد پنجه در سطح پنج درصد اختلاف آماری معنی دار نشان داد اثر متقابل عامل اصلی در فرعی بر صفات ارتفاع گیاه در سطح یک درصد و عملکرد سرشاخه گلدار در سطح پنج درصد اختلاف اماری معنی دار نشان داد. در این بررسی مشخص گردید که اثر عامل فرعی در تکرار بر ارتفاع گیاه ، تعداد ساقه گلدار و عملکرد سرشاخه گلدار در سطح یک اختلاف آماری معنی دار داشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,