خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مرکز مقالات امام صادق (ع)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش مديريت دانش در موفقيت سيستم برنامهريزي منابع سازماني در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش مديريت دانش در موفقيت سيستم برنامهريزي منابع سازماني در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش مديريت دانش در موفقيت سيستم برنامهريزي منابع سازماني در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش مديريت دانش در موفقيت سيستم برنامهريزي منابع سازماني در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
تعداد صفحات: 10
چکیده:
با توجه به وابستگی سازمانها به سرمایههای اطلاعاتی خود و همچنین اهمیت مدیریت دانش در سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت دانش KM و برنامهریزی منابع سازمانی ERP هر دو نقش حیاتیای را در سازمان یافتهاند به طوری که افزایش تقاضا برای پیادهسازی هر دو سیستم به صورت همزمان وجود دارد. هسته اصلی برنامه- ریزی منابع سازمان و مدیریت دانش کاملا مشابه است اما هر کدام دارای ویژگیهای کلیدی متفاوت میباشند. سیستم-های برنامهریزی منابع سازمانی در درجه اول بر مدیریت داراییهای فیزیکی تمرکز میکنند در حالی که سیستمهای مدیریت دانش در اعمال نفوذ نوآوری و استفاده از داراییهای دانش تمرکز میکنند. از آنجا که هر دو نوع دارایی باید به درستی مدیریت شود، یکپارچهسازی مدیریت دانش و برنامهریزی منابع سازمان یک طرح استراتژیک برای ارائهمزیتهای رقابتی شرکتها خواهد بود. مدیریت دانش یکپارچه شده در برنامهریزی منابع سازمانی میتواند فرآیندهای کسب و کار مدیریت برنامهریزی منابع سازمان را بهبود بخشد. در این مقاله، قصد داریم بعد از بررسیمراحل مدیریت دانش و پیاده سازی برنامهریزی منابع سازمانی به طور جداگانه، پیادهسازی یکپارچه و همزمان مدیریت دانش را در سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهیم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود آسيب شناسي سيستم جامع ارزشيابي عملکردکارکنان وزارت نفت پالايشگاه تبريز در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آسيب شناسي سيستم جامع ارزشيابي عملکردکارکنان وزارت نفت پالايشگاه تبريز در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود آسيب شناسي سيستم جامع ارزشيابي عملکردکارکنان وزارت نفت پالايشگاه تبريز در فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آسيب شناسي سيستم جامع ارزشيابي عملکردکارکنان وزارت نفت پالايشگاه تبريز در فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پویایی و اثربخشی یک سیستم به ارایه بازخورد موثروشناسایی نقاط قوت وضعف آن وابسته است و دراین میان نقش منابع انسانی یک سازمان به عنوان مهمترین سرمایه آن سازمان جهت رسیدن به اهداف و نیل به تعالی برکسی پوشیده نیست دراین تحقیق باکسب نظرنمونه آماری منتخب ازجامعه اماری که به روش تصادفی ساده انجام گرفت هدف اصلی اسیب شناسی سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان وزارت نفت به صورت مطالعه موردی شرکت پالایش نفت تبریز است جامعه اماری اینت حقیق 623 نفر است جهت محاسبه حجم نمونه اماری ازفرمول کوکران استفاده شده است و اندازه متغیر درتوزیع طبیعی که درتحقق حاضر1/96محاسبه شده است و درصد توزیع صفت درجامعه یعنی نسبت درصد افرادی که دارای صفت موردمطالعه است برابر P=0/5است 238نفر تعیین گردید ازطریق لیکرت برای طراحی پرسشنامه استفاده شد پایایی و روایی آن تایید شد باتوجه به نرمال بودن جامعه اماری که با استفادها ازازمون کولموگروف ـ اسمیرنوف به دست آمد ازروش T تک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید عدم موفقیت سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان ازدومنظرمحتوا وروش اجرایی مشخص گردید


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قنات ابزاري مناسب درمديريت آبهاي زيرزميني مناطق بياباني مطالعه موردي منطقه بم در فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قنات ابزاري مناسب درمديريت آبهاي زيرزميني مناطق بياباني مطالعه موردي منطقه بم در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله قنات ابزاري مناسب درمديريت آبهاي زيرزميني مناطق بياباني مطالعه موردي منطقه بم در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قنات ابزاري مناسب درمديريت آبهاي زيرزميني مناطق بياباني مطالعه موردي منطقه بم در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

برای مدیریت منطقی و صحیح آبهای زیرزمینی بویژه درمناطق خشک و بیابانی باید یک رویکرد جامع و درعین حال مرتبط با مدیریت پایدار اکوسیستم ها را توسعه داد این مطالعه نشان داد که روشهای باستانی مدیریت آبهای زیرزمینی ازجمله سیستم قنات م یتواند مثال خوبی از نبوغ انسان درمقابله با کمبود آب و نیز مدیریت منابع آب درمناطق بیابانی و خشک بصورت پایدار باشد زلزله فاجعه بار بم باعث جلب توجه پژوهشگران و متخصصان به این میراث بزرگ بشر به عنوان روشی جهت مدیریت پایدار آبهای زیرزمینی درمناطق خشک و نیز توسعه فرهنگ پیچیده دررابطه با تخصیص منطقی منابع گردید درصورت انتخاب سیستم قنات درمدیریت آب مناطق بیابانی استفاده ازتجربیات مردم محلی درشناسایی آبخوانها امری ضروری است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيکي در گياه دارويي مريم گلي با استفاده از نشانگرهاي مولکولي RAPD در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيکي در گياه دارويي مريم گلي با استفاده از نشانگرهاي مولکولي RAPD در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيکي در گياه دارويي مريم گلي با استفاده از نشانگرهاي مولکولي RAPD در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تنوع ژنتيکي در گياه دارويي مريم گلي با استفاده از نشانگرهاي مولکولي RAPD در فایل ورد (word) :

چکیده

تأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، توجه جهانی را به داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده Lamiaceae میباشد که در نقاط مختلف جهان بیش از 900 گونه دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 17 توده مریم گلی جمعآوری شده از مناطق مختلف ایران، از نشانگرهای مولکولی RAPD استفاده گردید. از مجموع 10 آغازگر مورد استفاده تنها 7 آغازگر سطح قابل ملاحظهای از چندشکلی را نشان دادند. از مجموع 221 باند تولید شده 143 باند (% 64/7) چندشکل بودند. آغازگر OPC-5 بیشترین تعداد باند چندشکل و آغازگر OPA-3 کمترین تعداد باند چندشکل را تولید نمودند. تجزیه خوشهای بر اساس حضور (1) و عدم حضور (0) باند با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی جاکارد و مبتنی بر روش UPGMA با نرمافزار NTSYS انجام گرفت. بیشترین تشابه ژنتیکی بین توده 13 و توده (0/ 85) 14 و کمترین تشابه ژنتیکی بین تودههای 18 و (0/14) 19 مشاهده شد. با برش دندروگرام در نقطه 0/25، 3 گروه اصلی به دست آمد و بقیه تودهها به تنهایی هر یک تشکیل یک گروه جداگانه را دادند. نتایج این آزمایش نشان داد که تودههای مورد مطالعه از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی: تجزیه خوشهای، تنوع ژنتیکی، مریم گلی، نشانگرهای مولکولی RAPD

مقدمه

تأثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، توجه جهانی را به داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نموده است. رویکرد روز افزون استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهانی، اهمیت تولید و پرورش این گیاهان را روشنتر میسازد. جنس مریم گلی از خانواده 1Lamiaceae میباشد که در نقاط مختلف جهان بیش از 900 گونه دارد .(5) برای گیاه مریم گلی خواص زیادی از جمله ضد تشنج و ضد سرفه ذکر کردهاند ( 7) حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی جهت تأمین امنیت غذایی آینده یک ضرورت است. در این بین، تکنیکهای مولکولی

توانستهاند حفاظت و مدیریت منابع ژنتیکی را خصوصاً در زمینههای اطلاعات مربوط به تنوع ژنتیکی بهبود بخشند .(3) امروزه استفاده از نشانگرهای مولکولی جهت بررسی تنوع ژنتیکی و استفاده از آن در برنامههای اصلاحی به صورت امری ضروری در آمده است(.(4 نشانگرهای مولکولی 2RAPD به علت مزایایی چون تولید تعداد زیادی باند، چندشکلی زیاد، عدم استفاده از مواد رادیواکتیو و عدم نیاز به وجود اطلاعاتی در مورد توالی ژنومی گیاه، همواره در بررسی تنوع ژنتیکی مخازن توارثی مورد استفاده قرار گرفته است .(6) نشانگرهای RAPD رابطه خویشاوندی بین دیپلوئیدها و آمفی دیپلوئیدهای براسیکاها را به خوبی نشان دادهاند .(2)

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 17 توده مریم گلی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت.

1 Lamiaceae=Labiatae
2 Random Amplified Polymorphic DNA

مواد و روشها

مواد گیاهی شامل 17 توده مریم گلی جمعآوری شده از مناطق مختلف ایران بود (جدول (1 که بذر آنها در گلدان کشت شد.

جدول -1 مواد گیاهی مورد مطالعه
کد توده محل جمعآوری کد توده محل جمعآوری
S4 S.hydrangea اراك S16 S.chloroleuca مشهد
S5 S.hydrangea داران S17 S.chloroleuca سمنان
S6 S.mirzayanii بستک S18 S.mirzayanii خاش
S8 S.sclarea سمنان S19 S.spinosa خرم آباد
S9 S.officinalis همدان S24 S.spinosa همدان
S11 S.sharifii بندرعباس S30 S.multicaulis خرم آباد
S12 S.sharifii بستک S31 S.multicaulis همدان
S13 S.sharifii میناب S54 S.multicaulis شهمیرزاد
S14 S.sharifii لار — —– ——

– استخراج DNA ژنومی

DNA ژنومی از 100 میلی گرم بافت تازه برگی که 10 روز از تاریخ کاشت آن گذشته بود به روش دلاپورتا (1) استخراج و کمیت و کیفیت آن به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید.

– آغازگر

تعداد 10 آغازگر تصادفی ده نوکلئوتیدی از شرکت سیناژن تهیه و بر روی سه نمونه DNA آزمایش شدند. در نهایت 7 آغازگر که دارای چندشکلی مطلوبتری بودند انتخاب شدند.

3PCR –


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فن شناسي مرمت تزيينات کاشي معرق گنبدها و ارائه راهکارهايي جهت بهبود روند مرمت آن (مطالعه موردي: گنبد مسجد جامع عباسي) در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فن شناسي مرمت تزيينات کاشي معرق گنبدها و ارائه راهکارهايي جهت بهبود روند مرمت آن (مطالعه موردي: گنبد مسجد جامع عباسي) در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فن شناسي مرمت تزيينات کاشي معرق گنبدها و ارائه راهکارهايي جهت بهبود روند مرمت آن (مطالعه موردي: گنبد مسجد جامع عباسي) در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فن شناسي مرمت تزيينات کاشي معرق گنبدها و ارائه راهکارهايي جهت بهبود روند مرمت آن (مطالعه موردي: گنبد مسجد جامع عباسي) در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبدها
تعداد صفحات: 10
چکیده:
گنبدها یکی از شاخصه های معماری اسلامی بوده که علاوه بر مهم بودن نقش سازه ای، از نظر تزیینات به خصوص پوشش های کاشی کاری – که به نوعی بر شکوه و عظمت این عنصر معماری می افزاید – نیز دارای اهمیت می باشد. با توجه به بالا بودن آسیب پذیری گنبد در مقایسه با دیگر بخش های سازه دراثر تماس مستقیم آن با عوامل مختلف جوی و فن به کار رفته در اجرای تزیینات کاشی کاری بر روی آن، رسیدگی به موقع، نظارت و اجرای صحیح عملیاتمرمتی بر روی تزیینات کاشی کاری گنبدها ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که گنبد مسجد امام و همچنین گنبدهای دیگری از قبیل گنبد مدرسهی چهارباغ اصفهان در سال های اخیر دچار آسیب های جدی در تزیینات خود شده است و ادامه ی این روند می تواند آسیب های بیشتری را بر این بخش از بناها وارد کند، لذا لازم و ضروری است که روند مرمت تزیینات گنبدها از نظر فن شناسی و شرایط صحیح اجرا مانند تهیه ی قالب، دوغاب ریزی، استفاده از کف گیرک ها و عوامل دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار ضمن اشاره به علل به وجود آمدن آسیب های ایجاد شده در گنبدها، به ارائه ی راهکارهای مناسب جهت رفع آن پرداخته شده است. این مطالعات به صورت موردی بر روی گنبد مسجد جامع عباسی به عنوان نماینده ی سایر گنبدهای مشابهی که با تزیینات کاشی کاری پوشش داده شده، صورت گرفته است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي نقش مصالح بومي در ساختمان سازي سنتي و توسعه پايدار،مطالعه موردي شهر کرج در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي نقش مصالح بومي در ساختمان سازي سنتي و توسعه پايدار،مطالعه موردي شهر کرج در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي نقش مصالح بومي در ساختمان سازي سنتي و توسعه پايدار،مطالعه موردي شهر کرج در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي نقش مصالح بومي در ساختمان سازي سنتي و توسعه پايدار،مطالعه موردي شهر کرج در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی عمران و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 5
چکیده:
مصالح بومی همواره نقشی تعیین کننده درنحوه شکل گیری بناها دارند و سعی ما دراین مقاله برشناسایی نقش این نوع مصالح درساختمان سازی سنتی و توسعه پایدار شهرکرج می باشد دراین مسیر با استناد برتحقیقات میدانی و اسناد کتابخانه ایگام برداشتیم و به این نتیجه رسیدیم که کرجی ها تا قبل ازمحدوده سال 1358-60 خانه های خود را مرکز گرا و دایره ای به مرکزیت مکان های مهم و با استفاده ازمصالح بویم ساخته اند اما پس ازاین محدوده زمانی تحول دراستفاده ازمصالح و بافت ساختمان سازی اغاز شده است ولی تعدادی ازعناصر مورد استفاده مانند اجروسیمان دربناهای امروزی نیز کاربرد دارد که این مساله بیانگر آن است که مصالح بومی که ازاستحکام و فراوانی بالا برخوردار بوده اند نقش مهم و تاثیر گذاری درتوسعه پایدار این ناحیه داشته اند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي کيفيت سيستم کاربردي B2B با استفاده از مدل B2BAQM مطالعه موردي : پورتال ايساکو در فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي کيفيت سيستم کاربردي B2B با استفاده از مدل B2BAQM مطالعه موردي : پورتال ايساکو در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي کيفيت سيستم کاربردي B2B با استفاده از مدل B2BAQM مطالعه موردي : پورتال ايساکو در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي کيفيت سيستم کاربردي B2B با استفاده از مدل B2BAQM مطالعه موردي : پورتال ايساکو در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: 10

چکیده:

هدف این مقاله ارزیابی یک سیستم کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه با استفاده از مدل کیفیتB2BAQM است . برای این منظور ابتدا فرایند توسعه مدل کیفیت پیشنهادی برای ارزیابی نرم افزارهای تجارتالکترونیکی بنگاه با بنگاه ) ) B2B ارائه خواهد شد . سپس بر مبنای مدل پیشنهادی، سیستم کاربردی پورتال ایساکو به عنوان مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي عوامل مختلف بر روي کشاورزي پايدار در فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي عوامل مختلف بر روي کشاورزي پايدار در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي عوامل مختلف بر روي کشاورزي پايدار در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي عوامل مختلف بر روي کشاورزي پايدار در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 6
چکیده:
مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی و هزینه های تولید و تأثیر سویی که بر چرخه زیستی و خود پایداری بوم نظام های زراعی دارند از یک سو و مسأله تأمین غذای کافی با کیفیت مناسب برای جمعیت روز افزون جهان از سویی دیگر تجدید نظر در روش های افزایش تولید محصولات زراعی را ضروری ساخته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر روی کشاورزی پایدار و آثار مخرب صنعتی شدن در بخش کشاورزی و لزوم ایجاد کشاورزی پایدار به عنوان یک منفعت عمومی بین عاملان ترویج، کشاورزان، سازمان ها و وزارتخانه ها مطرح است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله THE STUDY OF CIRCULATION AND EDDIES IN THE PERSIANGULF در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله THE STUDY OF CIRCULATION AND EDDIES IN THE PERSIANGULF در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله THE STUDY OF CIRCULATION AND EDDIES IN THE PERSIANGULF در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله THE STUDY OF CIRCULATION AND EDDIES IN THE PERSIANGULF در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
تعداد صفحات: 5
چکیده:

The Persian Gulf is a shallow, semi-enclosed basin with a mean depth of about 35 m and isconnected to the Gulf of Oman through the Strait of Hormuz.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله PCR عامل زوال مو) در تنه انگور بر اساس تکنيک ) Phaeoacremonium رديابي قارچ در فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله PCR عامل زوال مو) در تنه انگور بر اساس تکنيک ) Phaeoacremonium رديابي قارچ در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله PCR عامل زوال مو) در تنه انگور بر اساس تکنيک ) Phaeoacremonium رديابي قارچ در فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله PCR عامل زوال مو) در تنه انگور بر اساس تکنيک ) Phaeoacremonium رديابي قارچ در فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

بیماری اسکا یا سکته مو، یکی از مخرب ترین و مهلک ترین بیماری های قارچی انگور است. اسکا سبب زیان های شدید اقتصادی، از جمله: کاهش محصول و دوباره کاری، به دلیل کاهش طول عمر تاکستان ها می گردد. چندین عامل در ارتباط با می باشد. جهت ردیابی این بیماری گزارش شده است. یکی از مهمترین عوامل قارچی آن، جنس Phaeoacremonium میباشد جهت ردیابی عامل قارچی Phaeoacremonium در تنه درختان آلوده و به ظاهر سالم، در طی سال 1389 ، از تاکستان های خراسان شمالی، نمونه گیری به عمل آمد. در مجموع 24 نمونه تنه انتخاب گردید. 7 نمونه فاقد علائم ظاهری بیماری بودند. پس از استخراج DNA از نمونه ها، ابتدا نواحی ITS ITS1F/ITS ریبوزومی، با استفاده از آغازگرهای با تکنیک PCR تکثیر گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,